Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Про факультет
Історична довідка
    Факультет прикладної математики створений у 1990 році (Рішення Ради Київського політехнічного інституту від 25 червня 1990 р., протокол № 3; наказ ректора КПІ від 18.07.1990, № 109-1)...
Детальніше...  

Спеціальності та спеціалізації на ФПМ
    Факультет готує фахівців для тих напрямків життєдіяльності суспільства, що визнані світовою науково-освітньою громадськістю як визначальні для початку постіндустріального XXI століття...
Детальніше...  

Керівні органи факультету
    Управління факультетом здійснюється на основі Положення про факультет прикладної математики...
Детальніше...  

Адміністрація факультету
    Декан, заступник декана з навчально-виховної роботи, заступник декана з навчально-методичної роботи...
Детальніше...  

Структура факультету
    До складу факультету входять три навчальні підрозділи...
Детальніше...  

Вчена рада ФПМ
    Голова Вченої ради ДИЧКА Іван Андрійович - декан факультету прикладної математики, науковий керівник кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, д.т.н., професор...
Детальніше...  

Наукова діяльність
    Наукова діяльність, що проводиться на факультеті...
Детальніше...  

Міжнародна діяльність
    Факультет прикладної математики має навчально-наукові зв‘язки з такими університетами Європи...
Детальніше...  

Конференції та семінари
    Конференції та семінари, що проводяться за сприяння факультету...
Детальніше...  

Профспілка співробітників
    Профспілкова організація факультету вирішує такі задачі...
Детальніше...  

Студентське самоврядування
    Студентське самоврядування здійснюється на рівні факультету, академічних груп та студентської ради гуртожитку...
Детальніше...  

Матеріально-технічне забезпечення
    Матеріально-технічне забезпечення факультету включає...
Детальніше...  

Наші випускники
    Випускники факультету працюють в державних та недержавних установах, організаціях, підприємствах України та за її межами...
Детальніше...  

 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ НА ФПМ

   Факультет готує фахівців для тих напрямків життєдіяльності суспільства, що визнані світовою науково-освітньою громадськістю як визначальні для початку постіндустріального XXI століття.
   Одним із цих напрямків є математизація науки, техніки, виробництва, суспільних відносин тощо, що полягає в їх формалізації й структуризації та більш широкому застосуванні методів прикладної математики розв’язування фізичних, технічних, інформаційних, управлінських та інших задач.
   Іншим важливим напрямком життєдіяльності є інформатизація суспільного життя, основними інструментальними засобами якої є комп’ютерна та програмна інженерія.
   На факультеті при підготовці фахівців з цих важливих напрямів використовуються новітні досягнення у галузі фундаментальних та прикладних наук.

Навчання на ФПМ передбачає триступеневу освіту:
 • бакалавр (тривалість навчання – 4 роки),
 • магістр (2 роки після здобуття диплома бакалавра),
 • PhD (4 роки після здобуття диплома магістра).
Форма навчання:
 • денна (держбюджетна, контрактна),
 • заочна (контрактна).
Факультет прикладної математики здійснює підготовку фахівців за такими СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ та освітніми програмами:

   Спеціальність "113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА"

Освітня програма
 • "Наука про дані та математичне моделювання"
Спеціальність " 123 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ"

Освітня програма
 • "Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи"
Спеціальність " 121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

Освітня програма
 • "Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем"


ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ФПМ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Підготовку фахівців всіх рівнів (Бакалавр, Магістр, PhD) за спеціальністю 113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА за освітньою програмою Наука про дані та математичне моделювання виконує кафедра прикладної математики ФПМ.

Зміст діяльності таких фахівців полягає в:

 • математичному моделюванні та комп’ютерній імітації складних технічних/економічних/біологічних систем, процесів та явищ;
 • розробленні нових чи адаптації існуючих математичних методів і алгоритмів обробки даних різної природи;
 • створенні комп’ютерних інформаційних технологій інтелектуального аналізу даних (Data Mining), пошуку інформації та отримання знань на основі методів машинного навчання (Machine Learning) і обчислювального інтелекту (Computational Intelligence), розробленні математичних і програмних засобів обробки великих масивів даних (Big Data).
Наразі прикладна математика трактується як застосування математичних методів у різноманітних прикладних галузях, зокрема:
 • у сучасній інженерії та високих технологіях;
 • в інформатиці та комп’ютерних науках;
 • у біології, екології, медицині;
 • в економіці, фінансах, страхуванні.
Об’єктом діяльності фахівців з ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ за освітньою програмою Наука про дані та математичне моделювання є розроблення алгоритмів; математичне моделювання; проектування та розроблення комп’ютерних інформаційних технологій обробки та дослідження даних.

Бакалаври з ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ можуть працювати на посадах Software Engineer, Web Developer, Data Analyst.

Фахівці рівня магістр за освітньою програмою Наука про дані та математичне моделювання здатні виконувати більш широке коло обов’язків і займати посади Data Scientist, Business Analyst, Technical Lead.

Доктори філософії (PhD) в галузі прикладної математики є науковцями, що як фахівці найвищої кваліфікації спроможні розробляти нові математичні моделі, методи, способи та алгоритми, інформаційні технології з обробки великих масивів даних різноманітної природи.

Додаткова інформація щодо спеціальності ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА:


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 123 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Підготовку фахівців всіх рівнів (Бакалавр, Магістр, PhD) за спеціальністю 123 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ за освітньою програмою Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи виконує кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ.

Зміст діяльності фахівців з КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ за освітньою програмою Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи полягає у створенні і обслуговуванні апаратно-програмних засобів сучасних і перспективних інформаційних технологій, розробленні і застосуванні комп’ютерних систем і компонентів загального та спеціального призначення, їх системного програмного забезпечення, спеціалізованих комп’ютерних систем та мереж з оптимізованими параметрами, вбудованих комп’ютерних систем, технічних засобів захисту інформації в комп’ютерних системах, локальних та розподілених комп’ютерних системах.

Об’єктом діяльності фахівців з КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ за освітньою програмою Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи є інструментальні засоби (програмні, апаратні, апаратно-програмні) сучасних інформаційних технологій.

Бакалаври з КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ за освітньою програмою Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи можуть працювати розробниками та тестувальниками апаратного і системного програмного забезпечення.

Фахівці рівня «Магістр» здатні вирішувати наукові задачі, пов’язані із розробленням проблемно-орієнтованих операційних систем, інтрокомп’ютерних засобів, апаратного, програмного, апаратно-програмного та іншого інструментального забезпечення функціонування комп’ютерних систем та мереж в інформаційних технологіях різного призначення.

Доктори філософії (PhD) в галузі комп’ютерної інженерії є фахівцями найвищої кваліфікації, діяльність яких спрямована на розроблення нових способів, методів, технологій, науково-технологічних рішень, що дозволять підвищити ефективність розв’язання складних науково-технічних задач.

Додаткова інформація щодо спеціальності КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ:


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Підготовку фахівців всіх рівнів (Бакалавр, Магістр, PhD) за спеціальністю 121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ за освітньою програмою Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем виконує кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем ФПМ.

Зміст діяльності фахівців з ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ за освітньою програмою Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем полягає у розробленні прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж у вигляді:

 • корпоративних систем,
 • систем підтримки прийняття рішень,
 • інтелектуальних систем,
 • програмних продуктів для бізнесу,
 • мультимедійного програмного забезпечення,
 • web-додатків та мобільних додатків,
 • баз даних та знань,
спрямованого на вирішення широкого кола задач, включаючи задачі, що потребують сучасних методів та технологій:
 • перетворення та аналізу інформації і даних (зокрема технологій ETL, методи кластеризації тощо),
 • інтелектуального пошуку інформації (технології Information Retrieval, методи Data Mining),
 • ефективного зберігання даних та знань (включаючи технології NoSQL, Data Warehouse, тощо), в тому числі даних великих обсягів (технології Big Data),
 • оптимального кодування даних для їх автоматизованої обробки (включаючи технології Data Barcoding),
 • ефективної обробки текстової та мультимедійної інформації (включаючи технології Multimedia та Mulsemedia),
 • ефективного захисту даних (в тому числі засобами крипто-стеганографічного захисту).
Прикладами програмного забезпечення інформаційно-пошукових систем широкого застосування є пошукові системи Google (з додатками Google Maps, Google Earth тощо), Bing, Yahoo та інші.

Об’єктом діяльності фахівців з ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ за освітньою програмою Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем є комп’ютерні та інформаційно-пошукові системи.

Бакалаври з ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ за освітньою програмою Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем можуть працювати розробниками та тестувальниками програмного забезпечення.

Фахівці рівня «Магістр» здатні розв’язувати складні задачі з розроблення архітектури складних програмного систем та інтегрування програмних рішень на корпоративному рівні.

Доктори філософії (PhD) в галузі інженерії програмного забезпечення є фахівцями найвищої кваліфікації, діяльність яких спрямована на розроблення нових способів, методів, технологій, науково-технологічних рішень, що дозволять підвищити ефективність розв’язання складних науково-технічних задач.

Додаткова інформація щодо спеціальності ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:


СХЕМА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ФПМ


Наука про дані та математиче моделювання
 
 • Розроблення математичних методів для інтелектуального аналізу даних (Data Mining) та обробки великих масивів даних (Big Data)
 • Розроблення математичних методів отримання знань на основі методів машинного навчання (Machine Learning)
 • Створення комп’ютерних інформаційних технологій інтелектуального пошуку інформації та отримання знань на основі методів обчислювального інтелекту (Computational Intelligence)
 
Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи
 • Проектування, розробка, тестування, впровадження та експлуатаційний супровід структур і програмного забезпечення комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів
 • Створення і модернізація спеціалізованих засобів сучасних комп’ютерних систем, їх об’єктна і функціональна орієнтація
 • Проектування, розроблення, тестування, впровадження та супровід системного програмного забезпечення на основі нових принципів їх функціональної орієнтації
 
Програмне забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем
 • Розроблення та застосування об'єктно-орієнтованих інженерних методів проектування та конструювання складних програмних систем
 • Проектування, розроблення, тестування, впровадження та супровід програмного забезпечення систем інтелектуального пошуку інформації (Information Retrieval, Data Mining, Text Mining)
 • Створення програмних методів ефективного оброблення, зберігання та захсту даних великих обсягів (Big Data),  в тому числі мультимедійних даних (Multimedia та Mulsemedia)

   Основними компаніями-партнерами ФПМ є такі великі та потужні компанії як EPAM Systems та GlobalLogic.

 
  
 
Зараз на сайті користувачів: 33, зареєстрованих: 0, гостей: 33. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського