Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Про факультет
Історична довідка
    Факультет прикладної математики створений у 1990 році (Рішення Ради Київського політехнічного інституту від 25 червня 1990 р., протокол № 3; наказ ректора КПІ від 18.07.1990, № 109-1)...
Детальніше...  

Спеціальності та спеціалізації на ФПМ
    Факультет готує фахівців для тих напрямків життєдіяльності суспільства, що визнані світовою науково-освітньою громадськістю як визначальні для початку постіндустріального XXI століття...
Детальніше...  

Керівні органи факультету
    Управління факультетом здійснюється на основі Положення про факультет прикладної математики...
Детальніше...  

Адміністрація факультету
    Декан, заступник декана з навчально-виховної роботи, заступник декана з навчально-методичної роботи...
Детальніше...  

Структура факультету
    До складу факультету входять три навчальні підрозділи...
Детальніше...  

Вчена рада ФПМ
    Голова Вченої ради ДИЧКА Іван Андрійович - декан факультету прикладної математики, науковий керівник кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, д.т.н., професор...
Детальніше...  

Наукова діяльність
    Наукова діяльність, що проводиться на факультеті...
Детальніше...  

Міжнародна діяльність
    Факультет прикладної математики має навчально-наукові зв‘язки з такими університетами Європи...
Детальніше...  

Конференції та семінари
    Конференції та семінари, що проводяться за сприяння факультету...
Детальніше...  

Профспілка співробітників
    Профспілкова організація факультету вирішує такі задачі...
Детальніше...  

Студентське самоврядування
    Студентське самоврядування здійснюється на рівні факультету, академічних груп та студентської ради гуртожитку...
Детальніше...  

Матеріально-технічне забезпечення
    Матеріально-технічне забезпечення факультету включає...
Детальніше...  

Наші випускники
    Випускники факультету працюють в державних та недержавних установах, організаціях, підприємствах України та за її межами...
Детальніше...  

 
КЕРІВНІ ОРГАНИ ФАКУЛЬТЕТУ

  Управління факультетом здійснюється на основі Положення про факультет прикладної математики.

Органами управління ФПМ є:

 • Деканат (декан, заступники декана).
 • Вчена рада ФПМ.
 • Загальні збори працівників факультету .
 • Органи студентського самоврядування:
  — студентська рада факультету,
  — студентська рада гуртожитку.
 • Група планово-бухгалтерського обліку.
ДЕКАНАТ
(декан, заступники декана)

№ п/п Прізвище, ім’я та
по-батькові

Посада Робоче місце (№ кімнати,
№ корпусу)

Тел. службовий
1 ДИЧКА
Іван Андрійович
Декан факультету 105-15 204-81-15
204-91-13
2 ТЕМНІКОВА
Олена Леонідівна
Заступник декана з навчально-виховної роботи 101-15 204-96-96
3 СУЛЕМА
Євгенія Станіславівна
Заступник декана з навчально-методичної роботи 111-15 204-99-44
4 ГРОМОВА
Вікторія Вікторівна
Заступник декана по роботі в гуртожитку 75-14 204-99-30
5 ПЕТРАШЕНКО
Андрій Васильович
Заступник декана з наукової роботи 109-15 204-91-31
6 ДРОЗДЕНКО
Любов Володимирівна
Завідувач лабораторій факультету 105-15 204-81-15
204-91-13


ВЧЕНА РАДА ФПМ

Голова Вченої ради: ДИЧКА
Іван Андрійович
декан факультету прикладної математики, науковий керівник кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, д.т.н., професор
Заступник голови Вченої ради: ТЕМНІКОВА
Олена Леонідівна
заступник декана факультету з навчально-виховної роботи, старший викладач кафедри прикладної математики
Вчений секретар Вченої ради: ОРЛОВА
Марія Миколаївна
доцент кафедри cистемного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем, к.т.н.
Члени Вченої ради: ЧЕРТОВ
Олег Романович
завідувач кафедри прикладної математики, д.т.н., професор
- ОЛЕФІР
Олександр Степанович
доцент кафедри прикладної математики, к.т.н.
- САПСАЙ
Тетяна Григорівна
доцент кафедри cистемного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем, к.т.н.
- ОЛЕЩЕНКО
Любов Михайлівна
доцент кафедри програмного забезпечення комп'ютерних систем, к.т.н.
- ПЕТРАШЕНКО
Андрій Васильович
заступник декана факультету з наукової роботи, доцент кафедри cистемного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем, к.т.н.
- ГРОМОВА
Вікторія Віктрівна
заступник декана факультету по роботі у гуртожитку, асистент кафедри прикладної математики
- ТАРАСЕНКО
Володимир Петрович
завідувач кафедри cистемного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем, д.т.н., професор
- ТЕСЛЕНКО
Олександр Кирилович
доцент кафедри cистемного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем, к.т.н
- СУЛЕМА
Євгенія Станіславівна
заступник декана факультету з навчально-методичної роботи, доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, к.т.н.
- ДРОЗДЕНКО
Любов Володимирівна
завідувач лабораторій факультету, голова профспілкової організації співробітників факультету

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
 1. Загальні положення
  1. Факультет прикладної математики (ФПМ) є організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») і діє на підставі Статуту НТУУ «КПІ» в межах галузевих нормативних актів і чинного законодавства та за цим Положенням.
      До складу ФПМ входять:
   •  кафедра прикладної математики;
   •  кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем.
                На ФПМ діє філія доуніверситетської підготовки інституту моніторингу якості освіти НТУУ «КПІ» .
      ФПМ має свій штамп і печатку .
  2. Рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію ФПМ приймає Вчена рада університету, про що видається відповідний наказ ректора.

 2. Основні напрями діяльності ФПМ :
  1. рганізація підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до вимог державних стандартів освіти, здійснення доуніверситетської та післядипломної підготовки;
  2. здійснення зв ’ язку навчального процесу, науки та виробництва через:
   • підготовку фахівців на основі використання останніх досягнень науки і техніки;
   • залучення студентів до складу наукових колективів з розроблення та впровадження новітніх технологій;
   • створення філій кафедр і центрів на підприємствах та в науково-дослідних установах для проведення навчально-дослідної роботи, виробничої та переддипломної практики студентів ;
  3. виконання спільно з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з іноземними) фундаментальних і прикладних наукових досліджень за пріоритетними напрямами, розроблення і створення апаратного і програмного забезпечення, іноваційних технологій, систем різного призначення за напрямами наукової діяльності факультету;
  4. маркетингове, інформаційне та патентно-ліцензійне забезпечення наукової діяльності, стандартизація науково-технічної продукції;
  5. організація інформаційно-рекламної діяльності вчених факультету, випуск монографій, збірників наукових праць тощо;
  6. створення умов для професійного зростання студентів і співробітників ФПМ, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;
  7. організація підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук), підвищення кваліфікації викладацького складу ФПМ;
  8. підготовка підручників, навчальних посібників, методичної, наукової та іншої літератури за профілем факультету;
  9. міжнародна діяльність у галузі наукового співробітництва та підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, кандидатів та докторів наук для зарубіжних країн.

 3. Права і повноваження ФПМ
  ФПМ має такі права і повноваження:
  1. У навчальній діяльності:
   •  формування кадрового складу факультету та штатних розписів підрозділів у межах затверджених фондів і нормативів;
   • узгодження та ухвалення робочих навчальних планів, навчальних програм дисциплін та іншої навчально-методичної документації, що стосується організації навчального процесу на факультеті;
   • розробка планів видання навчально-методичної літератури;
   • надання грифу від імені НТУУ «КПІ» навчальним посібникам та методичній літературі;
   • формування розкладу занять спільно з диспетчерською службою університету;
   • укладання договорів на проведення практик студентів;
   • організація працевлаштування випускників та підготовка відповідних документів;
   • профорієнтаційна та доуніверситетська підготовка абітурієнтів та укладання договорів зі школами, ліцеями тощо;
   • остаточний відбір абітурієнтів, що успішно склали вступні випробування;
   • організація стажування викладачів, науковців та студентів;
   • укладання договорів зі студентами на навчання за контрактом; організація виховної роботи зі студентами у закріплених за ФПМ гуртожитках ;
  2. У науковій діяльності:
   • участь в конкурсах науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок базового бюджетного фінансування університету, попередня експертиза в підрозділі та підготовка пропозицій на університетський конкурс;
   • підготовка договорів та кошторисів за державними та міжнародними науково-технічними програмами, програмами фонду фундаментальних досліджень, державних контрактів, контроль за використанням коштів згідно із затвердженими кошторисами;
   • здійснення фінансових розрахунків із співвиконавцями робіт, закупівля матеріалів та спеціального обладнання, оформлення відряджень, замовлення інших послуг згідно з кошторисами, з відповідальністю за свої дії як посадових осіб згідно чинного законодавства (за винятком бюджетної тематики);
   • прийом на роботу наукових співробітників та сумісників;
   • нарахування заробітної плати з позабюджетної тематики;
   • проведення наукової та науково-технічної експертизи;
    проведення сертифікації, випробування та стандартизації апаратно-програмних засобів вітчизняних і зарубіжних виробників; участь у підготовці науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, докторантуру, а саме :
    — рекомендація до груп наукового резерву студентів випускних курсів, магістрів ;
    —  рекомендація для вступу до аспірантури ;
    —  формування пропозицій щодо складу відбіркових комісій та комісій зі складання кандидатських екзаменів ;
    —  затвердження тем кандидатських дисертацій ;
    —  атестація аспірантів та здобувачів ;
    —  рекомендація завершених дисертацій до захисту ;
     
  3. В міжнародній діяльності:
   • формування планів роботи факультету з міжнародної діяльності та контроль за їх виконанням;
   • контроль за відповідністю витрат встановленим структурам кошторисів;
   • участь у міжнародних конкурсах, програмах, фондах;
   • подання пропозицій щодо участі підрозділів у загальноуніверситетських проектах;
   • ініціювання проведення конференцій, семінарів тощо і формування відповідних програм та локальних оргкомітетів;
   • здійснення заходів щодо організації набору іноземних студентів;
   • інформаційно-рекламна діяльність;
   • розроблення диференційованої цінової політики та встановлення плати за навчання іноземних громадян на ФПМ;
   • співпраця з іноземними навчальними закладами та міжнародними організаціями з питань методичної, навчальної та наукової діяльності; організаційна діяльність з підтримки міжнародних обмінів студентів та викладачів факультету ;
     
  4. У фінансово-господарській діяльності:
   •  оперативне управління майновим комплексом, що включає навчальні корпуси, гуртожитки (або їх частини) та частку закріпленої за ФПМ території університету і утримання цього комплексу в належному технічному стані;
   • створення на факультеті та забезпечення діяльності служб експлуатації навчальних корпусів, гуртожитків і закріпленої території, формування їх штатів;
   • визначення нормативів для підрозділів факультету, контроль за споживанням електро-, тепло- енергії та води;
   • оплата фактично отриманих комунальних послуг; формування бюджету ФПМ та складання кошторисів і штатних розписів підрозділів факультету .

 4. Структура і органи управління ФПМ
  1.   Структура і органи управління визначаються відповідно до основних напрямів та специфіки діяльності ФПМ. Структура управління факультетом подана в Додатку.
  2. Для здійснення управлінських функцій формується відповідний штат факультету – деканат.

   Для здійснення організаційно-економічного обслуговування діє група планово-бухгалтерського обліку (бухгалтерія ФПМ), що працює спільно з загально- університетськими службами, а також з підрозділами факультету з фінансових питань, зокрема переказує кафедрі спеціалізованих комп’ютерних систем частину коштів, отриманих за договорами на навчання, відповідно до структури кошторису витрат коштів.

  3. Колегіальним органом управління ФПМ є Вчена рада факультету.
   Вчену раду факультету очолює її голова – декан факультету. До складу Вченої ради ФПМ входять за посадами заступники декана, завідуючі кафедрами, керівники органів самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників. Виборні представники, які представляють працівників ФПМ і працюють на ньому на постійній основі, обираються відповідно до таких квот: не менше 75% загальної чисельності складу Вченої ради факультету мають становити науково-педагогічні працівники ФПМ, до 10% - студенти, аспіранти, докторанти факультету, решта – інші виборні представники.

   Виборних представників обирають загальні збори ФПМ за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

   Склад Вченої ради ФПМ затверджується наказом ректора університету.

   До компетенції Вченої ради ФПМ належить :
   • визначення загальних напрямів діяльності факультету;
   • обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, декана;
   • заміщення посад науково-педагогічних працівників проводиться за конкурсом відповідно до «Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 744 від 24.12.2002 року, та «Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», затвердженого наказом № 1-104 від 07 липня 2005 року та доповнення до даного Положення, затвердженого наказом № 1-134 від 04 жовтня 2005 року.
   • ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
   • вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті; ухвалення фінансового плану та звіту факультету .

   Засідання Вченої ради ФПМ відбуваються щомісячно. Рішення Вченої ради ФПМ вважається правомірним, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 складу, рішення приймається більшістю голосів.

   Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженнями декана ФПМ. Рішення Вченої ради ФПМ може бути скасовано Вченою радою університету.
  4.   ФПМ очолює декан, який призначається на посаду наказом ректора терміном на сім років на підставі його обрання розширеною Вченою радою факультету.

   Обрання декана проводиться на засіданні розширеної Вченої ради ФПМ відповідно до «Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ».

   Граничний вік кандидата на посаду декана ФПМ не може перевищувати шістдесят років.

   Декан ФПМ виконує свої повноваження на постійній основі.

   Декан ФПМ може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.

   Заступники декана ФПМ призначаються ректором за пропозицією декана факультету .
  5. Декан ФПМ:
   • безпосередньо організовує навчальну і виховну роботу на факультеті;
   • вирішує питання з формування кадрового складу ФПМ та подає ректору пропозиції щодо призначення на відповідні посади;
   • організовує роботу з профорієнтації та набору студентів на 1 курс ФПМ, очолює роботу відбіркової комісії ФПМ;
   • організовує виконання навчальних планів і програм, програм виробничої практики студентів та здійснює контроль за навчальним процесом;
   • організовує фінансову та господарську діяльність факультету;
   • керує стипендіальною комісією ФПМ;
   • здійснює загальне керівництво методичною роботою;
   • організовує і проводить міжкафедральні наради, наукові і науково-методичні наради і конференції;
    організовує зв’язок з випускниками та вивчення якості їх практичної роботи, розробляє заходи, спрямовані на поліпшення підготовки фахівців, яких випускає ФПМ .
  6. Декан ФПМ підписує наступні накази та документи :
   в навчальному напрямку :
   • надання студентам академічної відпустки або повторного курсу навчання;
   • переведення студентів у межах університету;
   • зміну прізвища студента;
   • переведення студентів на наступний навчальний курс;
   • призначення та зняття стипендій та інших соціальних виплат;
   • подання ректору на зарахування та відрахування студентів;
   • оголошення студентам подяк та доган;
   • допуск до захисту атестаційних робіт та складання державних екзаменів;
   • надання включеного навчання за кордоном;
   • поселення студентів у гуртожитки; оформлення студентських квитків ;
   в науковому напрямку :
   • договори на виконання науково-дослідних (проектно-конструкторських) робіт з договірної тематики;
   • договори з міжнародного науково-технічного співробітництва та міжнародні контракти з наступним поданням на підпис ректору (проректору);
   • субпідрядні договори на виконання (передачу) науково-технічних робіт (за винятком бюджетної тематики), передбачивши можливість виділення для їх оплати до 49% коштів, отриманих від замовників робіт;
   • заяви на відпустки штатних співробітників та сумісників (за винятком бюджетної тематики);
   • акти здачі-приймання науково-технічної продукції;
   • акти приймання спеціального обладнання і матеріалів та їх списання згідно з чинним законодавством; відомості про нарахування заробітної плати з позабюджетної тематики ;
   у фінансово-господарському напрямку :
   • накази про встановлення окладів, надбавок, доплат, премій науково-педагогічним, науковим та іншим працівникам;
   • накази про проведення інвентаризації;
   • накази про призначення матеріально-відповідальних осіб; довіреності на отримання матеріальних цінностей, придбаних за кошти університету.
      Усі документи щодо напрямків діяльності ФПМ, яка здійснюється відповідно до Статуту НТУУ «КПІ» та цього Положення, за дорученням ректора підписуються деканом факультету.
  7. Декан ФПМ видає накази та розпорядження, що стосуються діяльності факультету, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками факультету і можуть бути скасовані ректором університету, якщо вони суперечать чинному законодавству, Статуту НТУУ «КПІ», Правилам внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ» чи завдають шкоди інтересам університету.

 5. Студенти та аспіранти ФПМ
  1. До числа студентів ФПМ приймаються особи з повною загальною середньою освітою, що пройшли за конкурсом (на держбюджетні місця або договорами з компенсацією вартості навчання з юридичними або фізичними особами). Навчання студентів може здійснюватись з відривом та без відриву від виробництва, а також екстерном. Студентам, які навчаються за денною формою, за встановленим порядком виплачується стипендія. Іногороднім студентам за встановленим порядком надається гуртожиток. Студенти можуть навчатися за індивідуальними планами.
  2. До аспірантури приймаються особи з вищою освітою, що пройшли за конкурсом (на держбюджетні місця або договорами з компенсацією вартості навчання з юридичними або фізичними особами). Навчання аспірантів може здійснюватись з відривом та без відриву від виробництва. Аспірантам, які навчаються за денною формою, за встановленим порядком виплачується стипендія. Іногороднім аспірантам за встановленим порядком надається гуртожиток.
  3. Студенти і аспіранти беруть участь в діяльності ФПМ та мають права, передбачені Статутом НТУУ «КПІ». Студенти та аспіранти можуть обирати і бути обраними до Вченої ради університету та Вченої ради ФПМ. Студенти та аспіранти можуть створювати органи самоуправління для вирішення питань студентського та аспірантського життя.
  4. Студенти та аспіранти зобов’язані у встановлені терміни виконувати навчальні плани та додержуватися Правил внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ» відповідно до «Положення про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ». Студенти та аспіранти, які не виконують навчальний план з неповажних причин, а також порушили встановлені Правила внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ» та поведінки, згідно з «Положенням про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ», відраховуються з університету .

 6. Органи громадського самоврядування ФПМ
  1. Вищим органом громадського самоврядування ФПМ є загальні збори факультету.

   Загальні збори ФПМ скликаються не рідше одного разу на рік.

   Загальні збори ФПМ :
   • заслуховують щорічний звіт та дають оцінку діяльності декана;
   • затверджують річний звіт про діяльність ФПМ;
   • вносять пропозиції ректору університету про відкликання з посади декана ФПМ;
   • обирають кандидатури на конференцію трудового колективу університету; обирають кандидатури до Вченої ради університету та Вченої ради факультету .
  2. На ФПМ створюються і діють органи студентського самоврядування у формі студентської ради факультету, студентської ради гуртожитку, старостатів тощо.
  3. Основні завдання органів студентського самоврядування ФПМ :
   • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема щодо організації навчального процесу;
   • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
   • сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;
   • сприяння створенню належних умов для проживання та відпочинку студентів;
   • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об ’ єднань, клубів за інтересами;
   • організація співробітництва зі студентами інших факультетів, інститутів та вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
   • сприяння працевлаштуванню випускників; участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами .

 7. Майно та кошти ФПМ
  1. Економічну основу діяльності ФПМ становлять основні фонди, обігові кошти та нематеріальні активи.
  2. За ФПМ з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Положенням, закріплюються на правах оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, частка території університету, обладнання, а також інше необхідне майно .
  3. Фінансування ФПМ здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету .
  4. Джерелами фінансування діяльності ФПМ є :
   • загальний фонд на підготовку фахівців у межах державного замовлення та проведення науково-дослідних робіт;
   • спеціальний фонд, який формується за рахунок :
    — частини коштів, отриманих за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами;
    частини коштів, отриманих від виконання науково-дослідних робіт, у тому числі надходжень за виконання госпдоговірної тематики за договорами з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами;
    —  частини коштів, отриманих від використання об’єктів майнового комплексу ФПМ, в тому числі від здачі в оренду приміщень, обладнання ;
    —  доходів від господарської та виробничої діяльності;
    —  безоплатних і благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав;
     
   • інших доходів згідно з чинним законодавством .
    Частка відрахувань до спеціального (загальнофакультетського) фонду становить:
    —  8% вартості (ціни) договорів (контрактів) у галузі освітньої діяльності ;
    —  10% від заробітної плати виконавців робіт госпдоговірної науково-дослідної тематики .
     
  5. ФПМ самостійно розпоряджається одержаними за всіма видами діяльності надходженнями згідно із затвердженою структурою видатків спеціального фонду відповідно до чинного законодавства.
  Схвалено Вченою радою ФПМ  
  23 січня 2006 р., протокол № 7  
  
 
Зараз на сайті користувачів: 96, зареєстрованих: 0, гостей: 96. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського