Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Навчання
Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського
    Витяг з Правил внутрішнього розпорядку Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"...
Детальніше...  

Виконання та захист випускних кваліфікаційних робіт
    Виконання випускних кваліфікаційних робіт є заключним етапом навчання студентів за відповідною програмою підготовки...
Детальніше...  

Практика
    Практика студентів ФПМ (виробнича та переддипломна) проводиться у відповідності до навчальних планів спеціальностей...
Детальніше...  

Магістратура
    До магістратури на ФПМ за денною формою навчання приймаються студенти, які мають диплом бакалавра за відповідним напрямом підготовки та високий середній бал успішності за 1-4 курс...
Детальніше...  

Правила складання сесії
    Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з кожної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу...
Детальніше...  

Стипендія
    Щосеместру студентам зарахованим на держбюджетні місця, які добре навчаються, нараховується стипендія...
Детальніше...  

Військова підготовка
    Під час навчання в університеті студенти мають можливість паралельно отримати військову спеціальність і стати офіцером запасу...
Детальніше...  

Гуртожиток
    Іногородні студенти, які навчаються на факультеті прикладної математики, проживають у гуртожитку № 14, Ковальський провулок, 5...
Детальніше...  

Медичний моніторинг
    Медичну допомогу студентам ФПМ надає студентська поліклініка КПІ ім. Ігоря Сікорського. Основними завданнями студентської поліклініки є...
Детальніше...  

Бібліотека
    Науково - технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського є однією з найкращих бібліотек країни...
Детальніше...  

Безпека
    В екстрених випадках слід звертатися до органів захисту правопорядку, які працюють на території КПІ ім. Ігоря Сікорського...
Детальніше...  

 
ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ СЕСІЇ

    Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.

 

Загальні відомості

 

    Перелік екзаменів та заліків семестрового контролю визначається робочим навчальним планом зі спеціальності.
    Семестрові заліки та екзамени складаються студентами в період сесій згідно з розкладом, який затверджується деканом факультету і доводиться до викладачів і студентів не пізніше, ніж за місяць до початку сесії. Відхилення від розкладу заліків та екзаменів неприпустиме. У разі захворювання екзаменатора завідувач кафедри має здійснити його заміну і сповістити про це деканат.
    Семестрові заліки з окремих дисциплін проводяться після закінчення її вивчення. Заліки приймаються викладачами, які проводили практичні, семінарські та інші заняття в навчальній групі або читали лекції з даної дисципліни.
    Залік виставляється за результатами роботи студента у семестрі (виконання студентом семестрових індивідуальних завдань та контрольних робіт) або за результатами виконання ним залікової контрольної роботи чи підсумкової співбесіди. Порядок проведення заліку визначає відповідна кафедра.
    Перед кожним екзаменом обов’язково проводиться консультація.
    Декан за погодженням з проректором з науково-педагогічної роботи може визначати індивідуальні терміни складання екзаменів студентам у зв’язку з поважними причинами (хвороба, сімейні обставини, відрядження тощо), що підтверджені документально. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком занять, можуть складати екзамени та заліки протягом семестру, але не пізніше початку наступного семестру.
    Студент не допускається до семестрового контролю з певної дисципліни, якщо він не виконав усіх видів робіт, завдань (лабораторні роботи та певні індивідуальні завдання), передбачених робочим навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни. При цьому викладач в екзаменаційно-заліковій відомості робить запис “не допущений”. Недопущення студента до семестрового контролю з певної навчальної дисципліни не може бути причиною не допуску його до семестрового контролю з інших дисциплін.
    Студент, який захворів під час сесії, зобов’язаний повідомити деканат про свою хворобу не пізніше наступного дня після екзамену та в тижневий термін після одужання подати довідку медичного закладу.
    Екзамени приймаються лекторами, які викладали курс. У прийманні екзамену можуть брати участь викладачі, які проводили в навчальній групі інші види занять з дисципліни. Якщо окремі розділи дисципліни читалися кількома викладачами, екзамен (залік) може проводитися за їх участю з виставленням однієї загальної оцінки. Як виняток, за наявності поважних причин, завідувач кафедри за узгодженням з деканом (директором інституту) може призначати для приймання екзамену іншого викладача з числа лекторів даної дисципліни. Результати складання екзаменів, заліків, захистів курсових проектів (робіт) та практик оцінюються за університетською шкалою („відмінно”, „дуже добре”, „добре”, „задовільно”, „достатньо”, „незадовільно”) і вносяться до екзаменаційної відомості, а позитивні результати, крім того, – до залікової книжки та навчальної картки студента.
    У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання екзамену (заліку) з дисципліни допускається не більше двох разів. При повторному перескладанні екзамен (залік) у студента може приймати комісія, яка створюється деканом. Оцінка другого перескладання є остаточною.
    Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість протягом тижня після закінчення сесії. Кожний викладач у цей період повинен призначити два перескладання.
    Студента, який у встановлений термін не ліквідував академічну заборгованість за попередню сесію, відраховують з університету.
    Якщо студент був допущений до складання семестрового контролю, але не з’явився без поважної причини, то вважається, що він використав спробу скласти екзамен (залік) і має заборгованість.
    У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою студента чи викладача, деканом створюється комісія для приймання екзамену (заліку), до якої входять завідувач кафедри (провідний викладач) і викладачі відповідної кафедри та представники деканату.
    Складання екзамену для підвищення позитивної оцінки допускається не більше, ніж з трьох дисциплін за весь період навчання. Дозвіл на це дає декан на підставі заяви студента за погодженням із завідувачем відповідної кафедри.
 
 
Зараз на сайті користувачів: 16, зареєстрованих: 0, гостей: 16. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського