Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Вступ на ФПМ
Прийом на перший курс
    На 1 курс факультету прикладної математики приймаються: громадяни України; іноземні громадяни...
Детальніше...  

Магістратура
    До магістратури на ФПМ на конкурсній основі приймаються студенти, які мають диплом бакалавра за відповідним напрямом підготовки та високий середній бал успішності за 1-4 курс...
Детальніше...  

Вступ до аспірантури
    Запрошуємо на навчання у аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського на ФПМ за програмою підготовки PhD...
Детальніше...  

Заочне навчання
    На ФПМ навчання без відриву від виробництва (заочне навчання) провадиться за такими напрямами та спеціальностями...
Детальніше...  

Навчання за контрактом
    На навчання за контрактом на факультет прикладної математики зараховуються студенти на конкурсній основі...
Детальніше...  

Підготовчі курси
    З 1990 року на факультеті прикладної математики працюють підготовчі курси (філія факультету доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського) для учнів 10, 11 класів шкіл...
Детальніше...  

Друга вища освіта
    Особи, які мають вищу освіту та бажають отримати додаткову кваліфікацію, можуть здобути другу вищу освіту на ФПМ...
Детальніше...  

Дистанційне навчання
    На факультеті прикладної математики використовуються елементи дистанційного навчання для інформаційно-методичної підтримки заочної форми начання...
Детальніше...  

Графік роботи відбіркової комісії
    Відбіркова комісія факультету працює з червня по серпень включно за таким графіком...
Детальніше...  

Як нас знайти
    Адреса факультету: 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корп. №14 (каф. ПМА, каф. ПЗКС), корп. №15 (каф. СПіСКС, каф. ПЗКС)...
Детальніше...  

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ У 2021 РОЦІ

На факультеті прикладної математики підготовка аспірантів проводиться за трьома спеціальностями та включає такі напрями досліджень:

 • 113 Прикладна математика;
  1. Data science і математичне моделювання.
  2. Системна інженерія і інженерія систем Data science.
  3. Методи та моделі обробки природної мови.
  4. Динамічне прогнозування рівня соціальної, інформаційної, політичної або іншої напруженості в суспільстві у певному регіоні на заданий проміжок часу.

 • 123 Комп’ютерна інженерія;
  1. Нетрадиційні форми подання цифрової інформації та засоби її обробки.
  2. Методи і засоби оптимізації структур та алгоритмів роботи функціонально-орієнтованих обчислювальних засобів.
  3. Апаратно-алгоритмічне забезпечення обчислювальних засобів, що працюють в реальному часі.
  4. Комп’ютерно-орієнтовані засоби та алгоритми захисту інформації.
  5. Вбудовані програмні та апаратні обчислювальні засоби.
  6. Структури та алгоритми спеціалізованих процесорів.
  7. Тестопридатне проектування цифрових схем та систем.
  8. Керовані генератори псевдовипадкових чисел та послідовностей для різних галузей використання.
  9. Відмовостійкі багатопроцесорні системи, моделювання їх поведінки у потоці відмов.

 • 121 Інженерія програмного забезпечення.
  1. Інженерія програмного забезпечення для оброблення, аналізу, пошуку, захисту мультимедійних та мультимодальних даних.
  2. Інженерія програмного забезпечення для оброблення природномовних текстових даних.
  3. Програмне забезпечення систем автоматичної ідентифікації на основі багатоколірних штрихових кодів.
  4. Програмне забезпечення транзакційних систем криптовалютної мережі.
  5. Програмне забезпечення та методи захисту приватних наборів даних для задач класифікації й кластеризації.

ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2021 році відбудеться  з 17 травня 2021 року по 25 червня 2021 року (З метою оптимізації процедури подання документів та скорочення витрат часу вступникам ФПМ пропонується  подавати  документи 31.05.21- 03.06.21)   з 09.00 до 10.00 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

Програма комплексного фахового випробування на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Програма додаткового фахового випробування на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Програма комплексного фахового випробування на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

Програма додаткового фахового випробування на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

Програма комплексного фахового випробування на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 113 «Прикладна математика»

Програма додаткового фахового випробування на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 113 «Прикладна математика»

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи та посилання»);

 • анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»)

 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

 • копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

 • копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);

 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності) (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»);

 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»).

  Усі копії документів засвідчуються відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 Копії документа, що посвідчує особу та військового квитка не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі–Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) проводиться в такі строки*:

* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

До вступних випробувань для здобуття ступеня доктора філософії допускаються особи, які подали всі необхідні для вступу документи відповідно до встановлених строків.

Вступні випробування для здобуття ступеня доктора філософії проводяться відповідно до Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Вступники, допускаються до участі у вступних випробуваннях за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та перепустки за встановленою Приймальною комісією формою.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • Вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

 • Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.

 • Вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

  Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України. Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня магістра(спеціаліста) створюються предметні комісії. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями. Програми вступних випробувань до аспірантури оприлюднюються на веб-сайтах інститутів/факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 100-бальною шкалою) за формулою:
КБ= 0,5×ІС+ 0,3×ІМ+ 0,15×ДБ+0,05×БД, де:
ІС- оцінка вступного іспиту із спеціальності;
ІМ- оцінка вступного іспиту із іноземної мови;
ДБ- додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;
БД- середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 200-бальною шкалою)

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення:

Навчальні та наукові досягнення Кількість балів
Публікації у фахових виданнях 10 (кожна стаття)
Публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science 30 (кожна стаття)
Диплом переможця та призера міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад перше місце- 20
друге місце- 15
третє місце-10
Патент або авторське свідоцтво 15
 1. Враховуються лише друковані праці.
 2. Якщо є співавтори певної роботи, кількість балів поділяється на їх кількість.
 3. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності, на яку проводиться набір (відповідність визначається предметними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями).
Якщо сумарна кількість додаткових балів за навчальні та наукові досягнення перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року.

Перескладання вступних випробувань не допускається.


Під час виконання вступником вимог до зарахування вступник подає до відділу аспірантури та докторантури:

– оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– заяву на ім’я ректора про призначення наукового керівника (бланк заяви розміщений у розділі «Документи та посилання»);

– копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) завірену військово-мобілізаційним відділом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті.

Зарахування до аспірантури – з 01 жовтня 2021 року

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Розмір стипендії аспіранта денної форми становить 6705 грн. на місяць.

Слідкуйте за оновленням інформації на сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського https://aspirantura.kpi.ua Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського для листування та довідок: aspirantura@kpi.ua Телефон відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського: (044) 236-21-49 Адреса відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського для подачі документів: м. Київ, проспект Перемоги 37, корпус №1, кімната 247. Приймальні години відділу аспірантури та докторантури ім. Ігоря Сікорського: 9.00-12.00 та 14.00-17.00


Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри прикладної математики:

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри прикладної математики

Аспірант

Початок навчання

Тема дисертації

ПІБ керівника

Ломакін Олексій Сергійович

2021

Використання нейронних мереж для запобігання шахрайства у сфері фінансових транзакцій

д.т.н., проф. Чертов О.Р.

Мазурик Роман Володимирович

2021

Створення аналітико-чисельних методів розрахунку статичної і динамічної поведінки геометрично-нелінійних просторових стержнів на основі понять базових (розривних) та згладжувальних (неперервних) рішень

д.т.н., проф. Ориняк І.В.

Жук Іван Сергійович

2019

Математичні моделі і методи забезпечення ситуативної поінформованості

д.т.н., проф. Чертов О.Р.

Охрімчук Антон Анатолійович

2019

Отримання психологічного профіля співрозмовників з допомогою Natural Language Processing (обробка природної мови) (NLP).

к.т.н., доц Сирота С.В.

Щьоголєв Максим Олегович

2019

Система оперативного визначення рівня напруженості в суспільств

к.т.н., доц Третинник В.В.

Рудник Тарас Петрович

2018

Математичні методи та алгоритми виявлення інформаційних атак в мережі Інтернет

д.т.н., проф. Чертов О.Р.

Вступникам до аспірантури на спеціальність 113 Прикладна математика у 2021 році на 2021/2022 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

Напрямки досліджень за спеціальністю 113 Прикладна математика у 2021 році на 2021/2022 навчальний рік

Напрямки досліджень за спеціальністю 113 Прикладна математика у 2021 році на 2021/2022 навчальний рік

№ п/п

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1.

Математичні методи та алгоритми машинного навчання

 

 1. Формалізація та розв’язок прикладних задач аналізу даних методами машинного навчання.
 2. Застосування алгоритмів збору даних, статистичного та лінгвістичного аналізу для виявлення шарлатанських облікових записів в мережі Інтернет.

 

Проф.. , д.т.н. Чертов О.Р.

2.

Методи та моделі обробка природної мові

 

 1. моделі аналізу тексту за ключовими словами;
 2. моделі машинного навчання з вчителем для аналізу тексту для виявлення семантичного змісту;
 3. ) моделі машинного навчання без вчителя для аналізу тексту для виявлення аномалій та прихованих закономірностей;
 4. моделі психологічного аналізу на основі вербальної комунікації;

 

Доцент, к.т.н. Сирота С.В.

3.

Методи та моделі ідентифікації, виявлення інформаційних загроз та джерел їх виникнення. прихованою топологією

Динамічне прогнозування рівня соціальної, інформаційної, політичної або іншої напруженості в суспільстві у певному регіоні на заданий проміжок часу.

Доцент, к.т.н. Третинник В.В.Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем:

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем

Аспірант

Початок навчання

Тема дисертації

ПІБ керівника

Назаренко Андрій Олександрович

2021

Способи та засоби захисту інформації в розподілених системах

к.т.н., доц. Орлова М.М.

Тарасенко Георгій Олегович

2021

Використання нега-позиційної системи числення для прискорення арифметичних операцій на апаратних засобах ПЛІС

к.т.н., доц. Тесленко О.К.

Бондарчук Максим Юрійович

2018

Методи та засоби реалізації підстановок довільної розрядності на регулярних структурах

к.т.н., доц. Тесленко О.К.

Сергієнко Павло Анатолійович

2018

Спеціалізовані обчислювачі для ідентифікації зображень

к.т.н., доц. Орлова М.М.

Черненко Павло Романович

2017

Методи та засоби захисту ОС гаджетів

к.т.н., доц. Орлова М.М.

Вступникам до аспірантури на спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія у 2021 році на 2021/2022 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

Напрямки досліджень за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія у 2021 році на 2021/2022 навчальний рік

Напрямки досліджень за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія у 2021 році на 2021/2022 навчальний рік

№ п/п

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1.

Перетворення GL-моделей систем з процесорами, які мають різні можливості щодо реконфігурування.

 

 1. Проаналізувати та дослідити методи забезпечення надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем.
 2. Розробити засоби підтримки статистичних експериментів з GL-моделями при розрахунку показників надійності відмовостійких багатопроцесорних систем.

 

Д.т.н., професор Романкевич В.О.

2.

Використання нега-позиційної системи числення для прискорення арифметичних операцій на апаратних засобах ПЛІС .

 

 1. Дослідження ефективності апаратних структур, що реалізують арифметичні операції в нега-позиційнії системи числення.
 2. . Розробити архітектуру операційного автомата що реалізує операції в нега-позиційній системи числення.

 

К.т.н., доцент Тесленко О.К.

3.

Способи розробки нових високоефективних архітектур комп’ютерних мереж загального та спеціального призначення

 

 1. Розробити та дослідити способи та засоби побудови безпроводових мереж наступних поколінь.
 2. Розробити та дослідити способи побудови високоефективних комп’ютерних мереж наступних поколінь і засобів надійної передачі даних.
 3. Дослідження способів забезпечення надійності транзакцій з використанням технології Блокчейн.

 

К.т.н., доцент Орлова М.М.Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем:

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем

 


Вступникам до аспірантури на спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення у 2021 році на 2021/2022 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

Напрямки досліджень за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення у 2021 році на 2021/2022 навчальний рік

Напрямки досліджень за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення у 2021 році на 2021/2022 навчальний рік

№ п/п

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1.

Моделі та програмне забезпечення для реалізації завадостійкого кодування даних на основі Турбо-кодів.

 

 1. Розробити та дослідити моделі процесів завадостійкого кодування інформації.
 2. Розробити архітектуру програмної системи для реалізації завадостійкого кодування на основі Турбо-кодів.

 

Д.т.н., професор Дичка І.А.

2.

Моделі та програмне забезпечення транзакційної системи криптовалютної мережі з прихованою топологією.

 

 1. Розробити та дослідити моделі транзакційної системи криптовалютної мережі.
 2. Розробити транзакційну систему криптовалютної мережі з прихованою топологією.

 

Д.т.н., професор Дичка І.А.

3.

Моделі та методи інтелектуального пошуку складних форм у медичних зображеннях.

 

 1. Розробити та дослідити моделі подання та аналізу графічних даних медичних зображень.
 2. Розробити та дослідити методи інтелектуального пошуку об’єктів складної форми, що визначені параметрично, у розподілених базах медичних зображень.

 

К.т.н., доцент Сулема Є.С.

4.

Методи криптографічного захисту приватних наборів даних на основі еліптичних кривих над розширенням поля Галуа.

 

 1. Проаналізувати методи захисту приватних наборів даних.
 2. Удосконалити й узагальнити метод шифрування приватних наборів даних з використанням еліптичних кривих.
 3. Розробити програмне забезпечення, що буде реалізовувати запропонований метод захисту приватних наборів даних на основі еліптичних кривих.

 

К.т.н., доцент Онай М.В.

 

Нагору

 
 

 

 
 
Зараз на сайті користувачів: 301, зареєстрованих: 0, гостей: 301. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського