Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Вступ на ФПМ
Прийом на перший курс
    На 1 курс факультету прикладної математики приймаються: громадяни України; іноземні громадяни...
Детальніше...  

Магістратура
    До магістратури на ФПМ на конкурсній основі приймаються студенти, які мають диплом бакалавра за відповідним напрямом підготовки та високий середній бал успішності за 1-4 курс...
Детальніше...  

Вступ до аспірантури
    Запрошуємо на навчання у аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського на ФПМ за програмою підготовки PhD...
Детальніше...  

Заочне навчання
    На ФПМ навчання без відриву від виробництва (заочне навчання) провадиться за такими напрямами та спеціальностями...
Детальніше...  

Навчання за контрактом
    На навчання за контрактом на факультет прикладної математики зараховуються студенти на конкурсній основі...
Детальніше...  

Підготовчі курси
    З 1990 року на факультеті прикладної математики працюють підготовчі курси (філія факультету доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського) для учнів 10, 11 класів шкіл...
Детальніше...  

Друга вища освіта
    Особи, які мають вищу освіту та бажають отримати додаткову кваліфікацію, можуть здобути другу вищу освіту на ФПМ...
Детальніше...  

Дистанційне навчання
    На факультеті прикладної математики використовуються елементи дистанційного навчання для інформаційно-методичної підтримки заочної форми начання...
Детальніше...  

Графік роботи відбіркової комісії
    Відбіркова комісія факультету працює з червня по серпень включно за таким графіком...
Детальніше...  

Як нас знайти
    Адреса факультету: 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корп. №14 (каф. ПМА, каф. ПЗКС), корп. №15 (каф. СПіСКС, каф. ПЗКС)...
Детальніше...  

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ У 2020 РОЦІ

ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2020 році відбудеться   з 20 травня 2020 року по 01 липня 2020 року з 9.00 до 10.00 та з 14.00 до 17.00 (м. Київ, проспект Перемоги 37, корпус №1, кімната 247. Відділ аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Програма комплексного фахового випробування на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Програма додаткового фахового випробування на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Програма комплексного фахового випробування на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

Програма додаткового фахового випробування на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

Програма комплексного фахового випробування на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 113 «Прикладна математика»

Програма додаткового фахового випробування на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 113 «Прикладна математика»

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи»);

 • анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи»)+фото (2шт., 1шт. приклеїти на анкету);

 • копія диплома магістра (спеціаліста);

 • копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);

 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури (за наявності);

 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри;

 • письмовий висновок наукового керівникана дослідницьку пропозицію;

 • витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника;

 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах Scopus або Web of Science;

 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків

 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

 • ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:

додаткове вступне випробування в разі необхідності, див вище), іноземна мова, спеціальність.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі–Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Вступні випробування для осіб, які вступають на основі ступеня магістра(спеціаліста) проводяться з 28.08.2020 р. по 09.09.2020 р.

Список вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оголошується не пізніше 10 вересня 2020 р.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • Вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

 • Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.

 • Вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

  Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України. Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня магістра(спеціаліста) створюються предметні комісії. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями. Програми вступних випробувань до аспірантури оприлюднюються на веб-сайтах інститутів/факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 100-бальною шкалою) за формулою:
КБ= 0,5×ІС+ 0,3×ІМ+ 0,15×ДБ+0,05×БД, де:
ІС- оцінка вступного іспиту із спеціальності;
ІМ- оцінка вступного іспиту із іноземної мови;
ДБ- додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;
БД- середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 100-бальною шкалою)

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення:

Навчальні та наукові досягнення Кількість балів
Публікації у фахових виданнях 10 (кожна стаття)
Публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science 20 (кожна стаття)
Диплом переможця та призера міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад перше місце- 20
друге місце- 15
третє місце-10
Патент або авторське свідоцтво 15
 1. Враховуються лише друковані праці.
 2. Якщо є співавтори певної роботи, кількість балів поділяється на їх кількість.
 3. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності, на яку проводиться набір (відповідність визначається предметними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями).

Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення не повинні перевищувати 100 балів.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Зарахування до аспірантури – з 01 жовтня 2020 року

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Розмір стипендії аспіранта денної форми становить 5279 грн. на місяць.

Слідкуйте за оновленням інформації на сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського http://aspirantura.kpi.ua Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського для листування та довідок: aspirantura@kpi.ua Телефон відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського: (044) 236-21-49 Адреса відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського для подачі документів: м. Київ, проспект Перемоги 37, корпус №1, кімната 247. Приймальні години відділу аспірантури та докторантури ім. Ігоря Сікорського: 9.00-12.00 та 14.00-17.00


На факультеті прикладної математики підготовка аспірантів проводиться за трьома спеціальностями та включає такі напрями досліджень:
 • 113 Прикладна математика;
  1. Data science і математичне моделювання.
  2. Системна інженерія і інженерія систем Data science.
  3. Методи та моделі обробки природної мови.
  4. Динамічне прогнозування рівня соціальної, інформаційної, політичної або іншої напруженості в суспільстві у певному регіоні на заданий проміжок часу.

 • 123 Комп’ютерна інженерія;
  1. Нетрадиційні форми подання цифрової інформації та засоби її обробки.
  2. Методи і засоби оптимізації структур та алгоритмів роботи функціонально-орієнтованих обчислювальних засобів.
  3. Апаратно-алгоритмічне забезпечення обчислювальних засобів, що працюють в реальному часі.
  4. Комп’ютерно-орієнтовані засоби та алгоритми захисту інформації.
  5. Вбудовані програмні та апаратні обчислювальні засоби.
  6. Структури та алгоритми спеціалізованих процесорів.
  7. Тестопридатне проектування цифрових схем та систем.
  8. Керовані генератори псевдовипадкових чисел та послідовностей для різних галузей використання.
  9. Відмовостійкі багатопроцесорні системи, моделювання їх поведінки у потоці відмов.

 • 121 Інженерія програмного забезпечення.
  1. Інженерія програмного забезпечення для оброблення, аналізу, пошуку, захисту мультимедійних та мультимодальних даних.
  2. Інженерія програмного забезпечення для оброблення природномовних текстових даних.
  3. Програмне забезпечення систем автоматичної ідентифікації на основі багатоколірних штрихових кодів.
  4. Програмне забезпечення транзакційних систем криптовалютної мережі.
  5. Програмне забезпечення та методи захисту приватних наборів даних для задач класифікації й кластеризації.

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри прикладної математики:

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри прикладної математики

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри прикладної математики

№ п/п

ПІБ аспіранта

рік вступу

Тема дисертації

Формалізація постановки задачі дисертаційного дослідження

Н/керівник

1

Сохацький М.Е.

2016

Концептуальна модель системи доведення теорем

Об’єкт дослідження
Мови програмування, середовища виконання, верифікатори моделей, системи доведення теорем, SMT-солвери:

1) мови для сертифікації та специфікації(Z, UML);

2) системи верифікації ПЗ(TLA+, Twelf, Dedukti, Z3);

3) мови програмування (Haskell, OCaml, Erlang, Scala, LISP);

4) системи доведення теорем(Agda, Coq, HOL, ACL2);

5) уніфіковані середовища виконання(HaLVM, LING, Mirage);

6) їх поєднання, формальна система виконання, верифікації та валідації програмного забезпечення як концептуальна система доведення теорем.

Предмет дослідження
Концептуальна модель системи доведення теорем на основі Теорії типів Пера Мартіна-Льофа. Основною частиною предмета дослідження такої системи мов є теорія типів, яка вивчає обчислювальні властивості мов. Теорія типів виділилася в окрему науку Пером Мартіном-Льофом як запит на вакантне місце у трикутнику теорій, які відповідають ізоморфізму Каррі-Говарда-Ламбека (Логіки, Мови, Категорії). Інші дві це: теорія категорій та логіка вищих порядків. Друга частина предмета дослідження є представлення концептуальної системи доведення теорем використовуючи теорію типів як основний інструмент.

 

Доцент, к.т.н. Маслянко П.П.

2

Рудник Т. П.

2018

Математичні методи та алгоритми виявлення інформаційних атак в мережі Інтернет

Об’єкт дослідження
Методи збору та аналізу даних з соціальних мереж та інших інтернет-ресурсів з метою виявлення шарлатанських облікових записів.
Предмет дослідження
Застосування алгоритмів збору даних, статистичного та лінгвістичного аналізу для виявлення шарлатанських облікових записів в мережі Інтернет

Проф.. , д.т.н. Чертов О.Р.

3

Жук І.С.

2019

Математичні моделі і методи забезпечення ситуативної поінформованості

Об’єкт дослідження
Математичні методи обробки сигналів різної природи. Ознаки впливу на процеси різної природи. Методи виявлення штучного впливу на процеси різної природи.
Предмет дослідження
Концептуальні моделі виявлення зовнішнього впливу на процеси різної природи.

Проф.. , д.т.н. Чертов О.Р.

4

Щьоголєв М.О.

2019

Система оперативного визначення рівня напруженості в суспільстві

Об’єкт дослідження
Методи, моделі, алгоритми, методики, методи обробки даних, методи графічного представлення даних, методи параметризації, методи класифікації, методи навчання нейронної мережі, методи визначення оптимальних параметрів нейронної мережі, методи оцінки роботи нейронної мережі, методи представлення текстових даних у числовому вигляді, бази даних, методи створення топографічних моделей територій, методи нечіткої математики, методи графічного моделювання ситуацій, критерії класифікація інформаційних загроз, класифікація засобів ідентифікації інформаційних загроз. Засоби: системи, підсистеми, засоби виявлення загроз (антивірусне ПЗ, операційне ПЗ, прикладне ПЗ), засоби формалізації, підсистема АСУ.
Предмет дослідження
Концептуальна модель системи оперативної ідентифікації, виявлення, визначення інформаційних загроз та джерел їх виникнення.
Мета дослідження
Динамічне прогнозування рівня соціальної, інформаційної, політичної або іншої напруженості в суспільстві у певному регіоні на заданий проміжок часу.

Доцент, к.т.н. Третинник В.В.

5

Охрімчук А.А.

2019

Отримання психологічного профіля співрозмовників з допомогою NLP

Об’єкт дослідження
Обробка природної мові:

1) моделі аналізу тексту за ключовими словами;

2) моделі машинного навчання з вчителем для аналізу тексту для виявлення семантичного змісту;

3) моделі машинного навчання без вчителя для аналізу тексту для виявлення аномалій та прихованих закономірностей;

4) моделі психологічного аналізу на основі вербальної комунікації;

Предмет дослідження
Концептуальна модель системи вилучення психологічного профілю на основі вербальної комунікації. Основною частиною предмета дослідження такої системи є виявлення прихованих закономірностей та прихованого сенсу в сказаному чи написаному тексті. Для аналізу та виявлення таких закономірностей, можуть бути використані напрацювання З. Фрейда у психоаналізі, а також напрацювання сучасників. Друга частина предмета дослідження є виявлення таких закономірностей з допомогою інструментів машинного навчання. використовуючи як основний інструментword2vec, BERT, glove, fasttext, тощо, буде вирішена задача виявлення «підтексту», спроб приховати емоційне забарвлення, тощо.

 

Доцент, к.т.н. Сирота С.В.


Вступникам до аспірантури на спеціальність 113 Прикладна математика у 2020 році на 2020/2021 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

Напрямки досліджень за спеціальністю 113 Прикладна математика у 2020 році на 2020/2021 навчальний рік

Напрямки досліджень за спеціальністю 113 Прикладна математика у 2020 році на 2020/2021 навчальний рік

№ п/п

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1.

Математичні методи та алгоритми машинного навчання

 

 1. Формалізація та розв’язок прикладних задач аналізу даних методами машинного навчання.
 2. Застосування алгоритмів збору даних, статистичного та лінгвістичного аналізу для виявлення шарлатанських облікових записів в мережі Інтернет.

 

Проф.. , д.т.н. Чертов О.Р.

2.

Методи та моделі обробка природної мові

 

 1. моделі аналізу тексту за ключовими словами;
 2. моделі машинного навчання з вчителем для аналізу тексту для виявлення семантичного змісту;
 3. ) моделі машинного навчання без вчителя для аналізу тексту для виявлення аномалій та прихованих закономірностей;
 4. моделі психологічного аналізу на основі вербальної комунікації;

 

Доцент, к.т.н. Сирота С.В.

3.

Методи та моделі ідентифікації, виявлення інформаційних загроз та джерел їх виникнення. прихованою топологією

Динамічне прогнозування рівня соціальної, інформаційної, політичної або іншої напруженості в суспільстві у певному регіоні на заданий проміжок часу.

Доцент, к.т.н. Третинник В.В.


Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем:

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем

Прізвище та ініціали аспіранта

Рік вступу до аспірантури

Тема дослідження

Науковий керівник

Молчанов О.

2016

Методі та засоби автоматизованої розробки парсерів пакетів для ПЛІС

К.т.н., доцент Орлова М.М..

Сергієнко А.А.

2016

Методи і засоби проєктування спеціалізованих конвеєрних обчислювачів на базі ПЛІС для обробки сигналів

Д.т.н., професор Романкевич В.О.

Черненко П.Р.

2017

Методи і засоби проєктування спеціалізованих конвеєрних обчислювачів на базі ПЛІС для обробки сигналів

Д.т.н., професор Романкевич В.О.

Сергієнко П.А.

2018

Методи та засоби проектування обчислювачів для розпізнавання образів у зображеннях

К.т.н., доцент Орлова М.М..

Бондарчук М.Ю.

2018

Методи за засоби реалізації підстановок довільної розрядності на регулярних структурах

К.т.н., доцент Тесленко О.К.


Вступникам до аспірантури на спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія у 2020 році на 2020/2021 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

Напрямки досліджень за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія у 2020 році на 2020/2021 навчальний рік

Напрямки досліджень за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія у 2020 році на 2020/2021 навчальний рік

№ п/п

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1.

Перетворення GL-моделей систем з процесорами, які мають різні можливості щодо реконфігурування.

 

 1. Проаналізувати та дослідити методи забезпечення надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем.
 2. Розробити засоби підтримки статистичних експериментів з GL-моделями при розрахунку показників надійності відмовостійких багатопроцесорних систем.

 

Д.т.н., професор Романкевич В.О.

2.

Використання нега-позиційної системи числення для прискорення арифметичних операцій на апаратних засобах ПЛІС .

 

 1. Дослідження ефективності апаратних структур, що реалізують арифметичні операції в нега-позиційнії системи числення.
 2. . Розробити архітектуру операційного автомата що реалізує операції в нега-позиційній системи числення.

 

К.т.н., доцент Тесленко О.К.

3.

Способи розробки нових високоефективних архітектур комп’ютерних мереж загального та спеціального призначення

 

 1. Розробити та дослідити способи та засоби побудови безпроводових мереж наступних поколінь.
 2. Розробити та дослідити способи побудови високоефективних комп’ютерних мереж наступних поколінь і засобів надійної передачі даних.
 3. Дослідження способів забезпечення надійності транзакцій з використанням технології Блокчейн.

 

К.т.н., доцент Орлова М.М.


Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри забезпечення комп’ютерних систем:

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри забезпечення комп’ютерних систем

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри забезпечення комп’ютерних систем

Прізвище та ініціали аспіранта

Рік вступу до аспірантури

Тема дослідження

Науковий керівник

Радченко Є.О.

2016

Алгоритмічне та програмне забезпечення систем захисту мультимедійних даних користувачів мережі Інтернет

К.т.н., доцент Сулема Є.С.

Сулема О.К.

2017

Методи та програмні засоби автоматичної ідентифікації на основі чорно-сіро-білих штрихових кодів

Д.т.н., професор Дичка І.А.

Юсин Я.О.

2018

Методи острівної кластеризації природномовних текстових даних

Д.т.н., професор Дичка І.А.

Бартков’як А.Ю.

2018

Методи та програмні засоби автоматизованої класифікації коротких новинних текстів

Д.т.н., професор Дичка І.А.

Дичка А.І.

2019

Програмне забезпечення процесів оброблення багатоколірних штрихкодових зображень на рухомих об’єктах

К.т.н., доцент Сулема Є.С.

Вінник Д.А

2019

Методи та програмні засоби швидкого масштабування зображень

Д.т.н., професор Дичка І.А.


Вступникам до аспірантури на спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення у 2020 році на 2020/2021 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

Напрямки досліджень за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення у 2020 році на 2020/2021 навчальний рік

Напрямки досліджень за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення у 2020 році на 2020/2021 навчальний рік

№ п/п

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1.

Моделі та програмне забезпечення для реалізації завадостійкого кодування даних на основі Турбо-кодів

 

 1. Розробити та дослідити моделі процесів завадостійкого кодування інформації.
 2. Розробити архітектуру програмної системи для реалізації завадостійкого кодування на основі Турбо-кодів.

 

д.т.н., професор Дичка І.А.

2.

Моделі та програмне забезпечення транзакційної системи криптовалютної мережі з прихованою топологією

 

 1. Розробити та дослідити моделі транзакційної системи криптовалютної мережі.
 2. Розробити транзакційну систему криптовалютної мережі з прихованою топологією.

 

д.т.н., професор Дичка І.А.

3.

Моделі та методи інтелектуального пошуку складних форм у медичних зображеннях

 

 1. Розробити та дослідити моделі подання та аналізу графічних даних медичних зображень.
 2. Розробити та дослідити методи інтелектуального пошуку об’єктів складної форми, що визначені параметрично, у розподілених базах медичних зображень.

 

к.т.н., доцент Сулема Є.С.

4.

Методи захисту приватних наборів даних для вирішення задач класифікації й кластеризації

 

 1. Аналіз методів захисту приватних наборів даних при побудові систем штучного інтелекту;
 2. досконалення й узагальнення методу шифрування приватних наборів даних з використанням нейронних мереж, що дозволить розширити клас задач, в яких його можна застосовувати;
 3. Розроблення модифікацій моделі шифрування даних з метою зменшення тривалості навчання моделі й прискорення шифрування екземпляру даних;
 4. Розроблення програмного забезпечення, що буде реалізовувати запропонований метод захисту приватних наборів даних для вирішення задач класифікації й кластеризації.

 

к.т.н., доцент Онай М.В.

 
 
Зараз на сайті користувачів: 281, зареєстрованих: 0, гостей: 281. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського