Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Вступ на ФПМ
Прийом на перший курс
    На 1 курс факультету прикладної математики приймаються: громадяни України; іноземні громадяни...
Детальніше...  

Магістратура
    До магістратури на ФПМ на конкурсній основі приймаються студенти, які мають диплом бакалавра за відповідним напрямом підготовки та високий середній бал успішності за 1-4 курс...
Детальніше...  

Вступ до аспірантури
    Запрошуємо на навчання у аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського на ФПМ за програмою підготовки PhD...
Детальніше...  

Заочне навчання
    На ФПМ навчання без відриву від виробництва (заочне навчання) провадиться за такими напрямами та спеціальностями...
Детальніше...  

Навчання за контрактом
    На навчання за контрактом на факультет прикладної математики зараховуються студенти на конкурсній основі...
Детальніше...  

Підготовчі курси
    З 1990 року на факультеті прикладної математики працюють підготовчі курси (філія факультету доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського) для учнів 10, 11 класів шкіл...
Детальніше...  

Друга вища освіта
    Особи, які мають вищу освіту та бажають отримати додаткову кваліфікацію, можуть здобути другу вищу освіту на ФПМ...
Детальніше...  

Дистанційне навчання
    На факультеті прикладної математики використовуються елементи дистанційного навчання для інформаційно-методичної підтримки заочної форми начання...
Детальніше...  

Графік роботи відбіркової комісії
    Відбіркова комісія факультету працює з червня по серпень включно за таким графіком...
Детальніше...  

Як нас знайти
    Адреса факультету: 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корп. №14 (каф. ПМА, каф. ПЗКС), корп. №15 (каф. СПіСКС, каф. ПЗКС)...
Детальніше...  

 

ПРИЙОМ НА ФПМ ЗА ПРОГРАМАМИ
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА
 1. Прийом за програмами підготовки магістра на денну форму навчання здійснюється за такими спеціальностями та спеціалізаціями:
  • ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
   Спеціалізація:
   • “Наука про дані (Data Science) та математичне моделювання”.
  • КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
   Спеціалізації:
   • “Комп’ютерні системи та компоненти”,
   • “Системне програмування”,
   • “Спеціалізовані комп’ютерні системи”.
  • ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
   Спеціалізація:
   • “Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем”.
 2. Прийом за програмою підготовки магістра на заочну форму навчання здійснюється за спеціальністю та спеціалізацією
  • ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
   Спеціалізація:
   • “Наука про дані (Data Science) та математичне моделювання”.
 3. План прийому за держзамовленням (денна форма навчання) визначається Міністерством освіти і науки України.
 4. Прийом за програмами підготовки магістра на ФПМ здійснюється на основі Положення, затвердженого Вченою радою факультету.

Розгорнути / Згорнути


ІНФОРМАЦІЯ про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на факультет прикладної математики у 2018 році

 1. Дана інформація сформована на основі ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА; ТА ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ», затвердженого на засіданні Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 11 від «04» грудня 2017 року
  (http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/rules-5-2018.pdf).
 2. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється на конкурсній основі на підставі здобутого ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Підготовка магістрів здійснюється за такими програмами:
  • Освітньо-професійна програма підготовки магістра (1 рік 4 місяці);
  • Освітньо-наукова програма підготовки магістра (1 рік 9 місяців).
  Форми навчання – денна (Д) або без відриву від виробництва (БВВ). Навчання відбувається за державним замовленням (бюджет) або за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (контракт). Прийом на навчання провадиться на такі програми підготовки магістра (табл. 1):

Таблиця 1. Програми підготовки магістра на ФПМ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ,
Освітня програма, спеціалізація
Форма навчання Базова спеціальність бакалавра
1 2 3
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
Наука про дані та математичне моделювання
 • Наука про дані та математичне моделювання
Д (бюджет, контракт),БВВ (контракт) Прикладна математика

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Системне програмування і спеціалізовані комп’ютерні системи
 • Комп’ютерні системи та компоненти
 • Системне програмування
 • Спеціалізовані комп’ютерні системи
Д (бюджет, контракт),БВВ (контракт) Комп’ютерна інженерія
ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем
 • Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем
Д (бюджет, контракт) Програмна інженерія
 1. Вступні іспити проводяться в такі терміни відповідно до розкладу:
  • для випускників ФПМ 2018 року – з 7 липня до 14 липня 2018 року;
  • для інших вступників – з 4 серпня до 10 серпня 2018 року.
 2. Зарахування здійснюється на основі інтегрального рейтингу (RI) вступника:

  RI = А + Т + 2Ф + І,

  де А – середній бал академічної успішності за 1-4 курси (з урахуванням оцінки захисту бакалаврської дипломної роботи / проекту), обчислений з точністю до сотих з використанням шкали: А (95-100) – 5.0 балів, В (85-94) – 4.5 бали, С (75-84) – 4.0 бали, D (65-74) – 3.5 бали, E (60-64) – 3.0 бали;
  Т – бали, що враховують творчі фахові досягнення вступника (з точністю до сотих);
  Ф – оцінка з фахового випробування (позитивними оцінками є «5.0», «4.5», «4.0», «3.5», «3.0»; результати вступного випробування, яке було оцінено балами нижче, ніж E (60-64) – 3.0 бали, прирівнюються до 0 балів);
  І – оцінка з іноземної мови (позитивними оцінками є «5.0», «4.5», «4.0», «3.5», «3.0»; результати вступного випробування, яке було оцінено балами нижче, ніж E (60-64) – 3.0 бали, прирівнюються до 0 балів).

 3. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
 4. Всі вступники повинні складати вступний іспит з англійської мови. Вступ за сертифікатами тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment в цьому році не передбачено.
 5. Бали, що враховують творчі фахові досягнення вступника (Т), обчислюються за формулою:

  j k r j m jk

  де j = 1, 2, 3 – рівні наукових праць (досягнень) (табл. 2):

  1. університетський рівень;
  2. міністерський, міжуніверситетський рівень;
  3. міжнародний рівень;

  r j ваговий коефіцієнт наукових праць (досягнення) j-го рівня;

  k – кількість наукових праць (досягнень) j-го рівня;

  m jk кількість авторів k-ої наукової праці (досягнення) j-го рівня.

  Величина Т обчислюється атестаційною комісією на підставі відповідних документів, які вступник додає до заяви (копії статей, патентів, дипломів, грамот, сертифікатів, доповідей, тез доповідей на конференціях тощо). Враховуються лише друковані праці. Творчі досягнення враховуються лише у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності, на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційною комісією)

Таблиця 2. Оцінювання творчих фахових досягнень вступника

Результати творчої роботи вступника Рівень наукового досягнення та його ваговий коефіцієнт
Стаття в університетській збірці наукових праць, публі¬кація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (фа¬культету), розроблення інноваційного проекту («Інку¬батор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуаль¬ної власності. І рівень (j = 1), університетський,
r 1 = 0,5
Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування. ІІ рівень (j = 2),
міністерський,
міжуніверситетський,
r 2 = 1
Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках нау¬кових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту. ІІІ рівень (j = 3), міжнародний,
r 3 = 2
Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення інтегрального рейтингу вступника, дорівнює 3.
 1. Додаткове вступне випробування (для вступників на основі ОКР бакалавра (спеціаліста, магістра), здобутого за іншою спеціальністю) оцінюється за 100-бальною шкалою та зводиться до шкали «Зараховано» (100-60 балів), «Незараховано» (59-0 балів). Особи, знання яких на додатковому вступному випробуванні було оцінено як «Незараховано», до участі в наступних вступних випробуваннях та конкурсному відборі не допускаються. Програми додаткових вступних випробувань розміщені на web-порталі ФПМ: http://www.fpm.kpi.ua/faculty/entry/magistracy_entry.do.
 2. Іспит з фаху (комплексне фахове випробування) передбачає контроль знань з трьох дисциплін:
  • для осіб, що вступають на освітню програму «Наука про дані та математичне моделювання» спеціальності «Прикладна математика»
   (спеціалізація «Наука про дані та математичне моделювання»):

   1. «Дискретна математика»,
   2. «Бази даних та інформаційні системи»,
   3. «Методи обчислень»;

    

  • для осіб, що вступають на освітню програму «Системне програмування і спеціалізовані комп’ютерні системи» спеціальності «Комп’ютерна інженерія» (спеціалізації «Комп’ютерні системи та компоненти», «Системне програмування», «Спеціалізовані комп’ютерні системи»):

   1. «Системне програмування»,
   2. «Комп’ютерні мережі»,
   3. «Прикладна теорія цифрових автоматів»;

    

  • для осіб, що вступають на освітню програму «Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем» спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» (спеціалізація «Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем»):

   1. «Об’єктно-орієнтоване програмування»,
   2. «Чисельні методи»,
   3. «Вища математика» («Математичний аналіз», «Лінійна алгебра і аналітична геометрія»).

    

  Програми комплексних фахових випробувань розміщені на web-порталі ФПМ: Білет містить три питання. Відповідь на кожне питання білета оцінюється окремо: перше питання – за 40-бальною шкалою, друге та третє питання – за 30-бальною шкалою. Бали підсумовуються (максимальна можлива кількість балів – 100) і їх сума зводиться до шкали «5.0», «4.5», «4.0», «3.5», «3.0» відповідно до табл. 3.

Таблиця 3. Шкала перерахунку набраних балів з фаху

Результати творчої роботи вступника Оцінка, Ф
95 – 100 «5.0»
85 – 94 «4.5»
75 – 84 «4.0»
65 – 74 «3.5»
60 – 64 «3.0»
59 – 0 «незадовільно»
 1. Результати вступних іспитів оголошуються не пізніше наступного дня після проведення іспиту.
 2. Якщо вступник на випробуванні з фаху або іноземної мови отримав оцінку «незадовільно» чи не з’явився на іспит без поважної причини, то вважається, що він не склав відповідне вступне випробування, і до подальшої участі в конкурсі не допускається.
 3. Перескладання вступного випробування з метою підвищення оцінки не дозволяється.
 4. Вступник може подати апеляцію щодо результату відповідного вступного випробування лише в день оголошення результатів вступного випробування.
 5. Інтегральні рейтинги вступників оголошуються 11 серпня 2018 року.
 6. Конкурсний відбір здійснюється на підставі значення інтегрального рейтингу вступника.
 7. Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оголошуються 13 серпня 2018 року.
 8. Зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору провадиться до 18 серпня 2018 року (за державним замовленням) та до 21 серпня 2018 року (за рахунок коштів фізичних / юридичних осіб).
 9. На держбюджетні місця зараховуються перші П вступників, розташовані у списку відповідної програми навчання за спаданням величини інтегрального рейтингу RI, де П – план державного замовлення з відповідної програми.
 10. Вступники, які в рейтинговому списку відповідної програми посіли місця після номера П, можуть бути зараховані на навчання на контрактній основі (за рахунок коштів фізичних / юридичних осіб).

Нагору


            Офіційні документи приймальної комісії.


           ПРОГРАМА вступного іспиту до магістратури з іноземної мови професійного спрямування знаходиться за цим посиланням.           ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 113 Прикладна математика по спеціалізації «Наука про дані та математичне моделювання» знаходиться за цим посиланням.           ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 113 Прикладна математика по спеціалізації «Наука про дані та математичне моделювання» знаходиться за цим посиланням.           ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія за спеціалізаціями «Комп’ютерні системи та компоненти», «Системне програмування», «Спеціалізовані комп’ютерні системи» знаходиться за цим посиланням.           ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія за спеціалізаціями «Комп’ютерні системи та компоненти», «Системне програмування», «Спеціалізовані комп’ютерні системи» знаходиться за цим посиланням.           ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення за спеціалізацією «Програмне забезпечення інформаційно-пошукових та комп’ютерних систем» знаходиться за цим посиланням.           ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення за спеціалізацією «Програмне забезпечення інформаційно-пошукових та комп’ютерних систем» знаходиться за цим посиланням. 
 
Зараз на сайті користувачів: 13, зареєстрованих: 0, гостей: 13. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського