Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Навчання
Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського
    Витяг з Правил внутрішнього розпорядку Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"...
Детальніше...  

Виконання та захист випускних кваліфікаційних робіт
    Виконання випускних кваліфікаційних робіт є заключним етапом навчання студентів за відповідною програмою підготовки...
Детальніше...  

Практика
    Практика студентів ФПМ (виробнича та переддипломна) проводиться у відповідності до навчальних планів спеціальностей...
Детальніше...  

Магістратура
    До магістратури на ФПМ за денною формою навчання приймаються студенти, які мають диплом бакалавра за відповідним напрямом підготовки та високий середній бал успішності за 1-4 курс...
Детальніше...  

Правила складання сесії
    Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з кожної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу...
Детальніше...  

Стипендія
    Щосеместру студентам зарахованим на держбюджетні місця, які добре навчаються, нараховується стипендія...
Детальніше...  

Військова підготовка
    Під час навчання в університеті студенти мають можливість паралельно отримати військову спеціальність і стати офіцером запасу...
Детальніше...  

Гуртожиток
    Іногородні студенти, які навчаються на факультеті прикладної математики, проживають у гуртожитку № 14, Ковальський провулок, 5...
Детальніше...  

Медичний моніторинг
    Медичну допомогу студентам ФПМ надає студентська поліклініка КПІ ім. Ігоря Сікорського. Основними завданнями студентської поліклініки є...
Детальніше...  

Бібліотека
    Науково - технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського є однією з найкращих бібліотек країни...
Детальніше...  

Безпека
    В екстрених випадках слід звертатися до органів захисту правопорядку, які працюють на території КПІ ім. Ігоря Сікорського...
Детальніше...  

 
ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТ
ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

           Вимоги до обсягу БДР:

 • текстова частина – 50-70 стор.
 • графічна частина – не менше 4 плакатів

 

           Текстова частина БДР оформлюється з дотриманням таких загальних правил:

 • мова – українська
 • формат аркушів – А4
 • шрифт – Times New Roman 14 пунктів
 • міжрядковий інтервал – 1,5 лінії
 • параметри сторінки: ліве поле – 3 см, решта полів – 2 см
 • нумерація сторінок (крім титульної сторінки) – у правому нижньому куті

            Документація БДР включає такі елементи (наведені у порядку їх розташування у готовій зброшурованій роботі):

 1. Титульна сторінка (див. приклад)
 2. Завдання на виконання випускної дипломної роботи (див. приклад)
 3. Анотація – українською, англійською та російською мовами (див. приклад)
 4. Зміст (див. приклад)
 5. Список термінів, скорочень та позначень (див. приклад)
 6. Вступ (див. приклад)
 7. Основна частина (див. приклад)
 8. Висновки (див. приклад)
 9. Список використаних літературних джерел (див. приклад)
 10. Додатки (див. приклад)

 

           Приклад заповнення заяви про вибір теми БДР знаходиться за цим посиланням.

           Номер та дата наказу будуть відомі на початку травня 2018 р.

            Рекомендована література:

 1. Дипломне проектування за напрямами підготовки ”Прикладна математика”, „Комп’ютерна інженерія”, „Програмна інженерія” [Текст] : навч.-метод. посіб. / Є.С. Сулема : за заг. ред. І.А. Дички — К. : НТУУ «КПІ», 2011. — 224 с. – Бібліогр. : с. 77 — 400 пр.
 2. Положення про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. В.Ю. Угольніков ; за заг. ред. Ю.І. Якименка. — К. : ВПК "Політехніка", 2006. — 84 с.
 3. Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. Г.Б. Варламов, В.П. Головенкін, В.І. Тимофєєв, В.І. Шеховцов ; за заг. ред. Ю.І. Якименка. — К. : ІВЦ «Видавництво "Політехніка"», 2004. — 72 с.
 4. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95 [Текст]. — К. : Держстандарт України, 1998.
 5. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1—2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — Чинний з 2007—07—01. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — ІІІ, 47 с. ; 29 см. — (Система стандартів з інформації, бібліографічної і видавничої справи ; Національний стандарт України).

 


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
БАКАЛАВРСЬКОГО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
(програмна розробка)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
БАКАЛАВРСЬКОГО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
(програмна розробка)

           Вимоги до обсягу БДП:

 • текстова частина – 50-70 стор.
 • графічна частина – не менше 2 креслень та 2 плакатів

 

           Текстова частина БДП оформлюється з дотриманням таких загальних правил:

 • мова – українська
 • формат аркушів – А4
 • шрифт – Times New Roman 14 пунктів
 • міжрядковий інтервал – 1,5 лінії
 • параметри сторінки: ліве поле – 3 см, решта полів – 2 см
 • нумерація сторінок (крім титульної сторінки) – у правому нижньому куті

            Документація БДП включає такі елементи (наведені у порядку їх розташування у готовій зброшурованій роботі):

 1. Титульна сторінка (див. приклад)
 2. Завдання на дипломне проектування (див. приклад)
 3. Анотація – українською, англійською та російською мовами (див. приклад)
 4. Відомість проекту (див. приклад)
 5. Технічне завдання (див. приклад)
 6. Пояснювальна записка (див. приклад)
 7. Програма та методика тестування (див. приклад)
 8. Керівництво користувача (див. приклад)
 9. Керівництво системного програміста – якщо передбачено ТЗ
 10. Керівництво програміста – якщо передбачено ТЗ
 11. Опис мови – якщо передбачено ТЗ
 12. Список використаних літературних джерел
 13. Додатки (див. приклад)

 

           Приклад заповнення заяви про вибір теми БДП знаходиться за цим посиланням.

           Номер та дата наказу будуть відомі на початку травня 2018 р.

            Рекомендована література:

 1. Дипломне проектування за напрямами підготовки ”Прикладна математика”, „Комп’ютерна інженерія”, „Програмна інженерія” [Текст] : навч.-метод. посіб. / Є.С. Сулема : за заг. ред. І.А. Дички — К. : НТУУ «КПІ», 2011. — 224 с. – Бібліогр. : с. 77 — 400 пр.
 2. Положення про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. В.Ю. Угольніков ; за заг. ред. Ю.І. Якименка. — К. : ВПК "Політехніка", 2006. — 84 с.
 3. Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. Г.Б. Варламов, В.П. Головенкін, В.І. Тимофєєв, В.І. Шеховцов ; за заг. ред. Ю.І. Якименка. — К. : ІВЦ «Видавництво "Політехніка"», 2004. — 72 с.
 4. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95 [Текст]. — К. : Держстандарт України, 1998.
 5. Межгосударственные стандарты. Единая система программной документации [Текст]. — М. : ИПК Издательство стандартов, 2001.
 6. Единая система программной документации / Л. В. Афанасенко — М. : ИПК Издательство стандартов, 2001. — 164 с.
 7. Леоненков, А.В. Самоучитель UML [Текст] / А.В. Леоненков. — СПб. : БХВ, 2007. — (2-е изд.). — 576 с. — ISBN 978-5-94157-878-8.
 8. Рамбо, Дж.. UML 2.0. Объектно-ориентированное моделирование и разработка [Текст] / Дж. Рамбо, М. Блаха. — СПб. : Питер, 2007. — (2-е изд.). — 544 с. : ил. — ISBN 5-469-00814-2.
 9. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1—2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — Чинний з 2007—07—01. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — ІІІ, 47 с. ; 29 см. — (Система стандартів з інформації, бібліографічної і видавничої справи ; Національний стандарт України).

 


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
БАКАЛАВРСЬКОГО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
(програмно-апаратна або апаратна розробка)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
БАКАЛАВРСЬКОГО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
(програмно-апаратна або апаратна розробка)

           Вимоги до обсягу БДП:

 • текстова частина – 50-70 стор.
 • графічна частина – не менше 4 креслень

 

           Текстова частина БДП оформлюється з дотриманням таких загальних правил:

 • мова – українська
 • формат аркушів – А4
 • шрифт – Times New Roman 14 пунктів
 • міжрядковий інтервал – 1,5 лінії

 

           Всі аркуші пояснювальної записки дипломного проекту мають містити основний напис (так звану «рамку» або «штамп») – бланки знаходяться за цим посиланням.

           Документація БДП включає такі елементи (наведені у порядку їх слідування у готовій зброшурованій роботі):

 1. Титульна сторінка (див. приклад)
 2. Завдання на дипломне проектування (див. приклад)
 3. Анотація – українською, англійською та російською мовами (див. приклад)
 4. Опис альбому (див. приклад)
 5. Технічне завдання (див. приклад)
 6. Відомість технічного проекту (див. приклад)
 7. Пояснювальна записка з додатками (див. приклад)

 

           Приклад креслення знаходиться за цим посиланням.

           Приклад заповнення заяви про вибір теми БДП знаходиться за цим посиланням.

           Номер та дата наказу будуть відомі на початку травня 2018 р.

            Рекомендована література:

 1. Дипломне проектування за напрямами підготовки ”Прикладна математика”, „Комп’ютерна інженерія”, „Програмна інженерія” [Текст] : навч.-метод. посіб. / Є.С. Сулема : за заг. ред. І.А. Дички — К. : НТУУ «КПІ», 2011. — 224 с. – Бібліогр. : с. 77 — 400 пр.
 2. Положення про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. В.Ю. Угольніков ; за заг. ред. Ю.І. Якименка. — К. : ВПК "Політехніка", 2006. — 84 с.
 3. Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. Г.Б. Варламов, В.П. Головенкін, В.І. Тимофєєв, В.І. Шеховцов ; за заг. ред. Ю.І. Якименка. — К. : ІВЦ «Видавництво "Політехніка"», 2004. — 72 с.
 4. Межгосударственные стандарты. Единая система конструкторской документации [Текст]. — М. : Стандартинформ, 2009.
 5. Борушек, С.С. Единая система конструкторской документации [Текст] / С.С. Борушек, А.А. Волков, М.М. Ефимова [и др.]. — М. : изд-во стандартов, 1989. — 352 с.
 6. Усатенко, С.Т. Выполнение электрических схем по ЕСКД [Текст] / С.Т. Усатенко, Т.К. Каченюк, М.В. Терехова. — М. : изд-во стандар-тов, 1989. — 325 с.
 7. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1—2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — Чинний з 2007—07—01. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — ІІІ, 47 с. ; 29 см. — (Система стандартів з інформації, бібліографічної і видавничої справи ; Національний стандарт України).

 


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
МАГIСТРЕСЬКОЇ ДИСЕРТАЦIЇ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
МАГIСТРЕСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

           Вимоги до обсягу МД:

 • текстова частина – 80-100 стор.
 • графічна частина – не менше 6 плакатів

 

           Текстова частина МД оформлюється з дотриманням таких загальних правил:

 • мова – українська
 • формат аркушів – А4
 • шрифт – Times New Roman 14 пунктів
 • міжрядковий інтервал – 1,5 лінії
 • параметри сторінки: ліве поле – 3 см, решта полів – 2 см
 • нумерація сторінок (крім титульного аркуша) – у правому нижньому куті

 

           Документація МД включає такі елементи (наведені у порядку їх розташування у готовій зброшурованій роботі):

 1. Титульна сторінка (див. приклад)
 2. Завдання на виконання випускної дипломної роботи (див. приклад)
 3. Реферат – українською, англійською та російською мовами  (див. приклад)
 4. Зміст
 5. Список термінів, скорочень та позначень
 6. Вступ
 7. Основна частина
 8. Висновки
 9. Список використаних літературних джерел
 10. Додатки

 

            Бланки індивідуального плану магістерської підготовки:

 

            Зразок заповнення індивідуального плану магістерської підготовки знаходиться за цим посиланням.

            Номер та дата наказу будуть відомі на початку квітня 2018 р.

            Рекомендована література:

 1. Дипломне проектування за напрямами підготовки ”Прикладна математика”, „Комп’ютерна інженерія”, „Програмна інженерія” [Текст] : навч.-метод. посіб. / Є.С. Сулема : за заг. ред. І.А. Дички — К. : НТУУ «КПІ», 2011. — 224 с. – Бібліогр. : с. 77 — 400 пр.
 2. Положення про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. В.Ю. Угольніков ; за заг. ред. Ю.І. Якименка. — К. : ВПК "Політехніка", 2006. — 84 с.
 3. Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. Г.Б. Варламов, В.П. Головенкін, В.І. Тимофєєв, В.І. Шеховцов ; за заг. ред. Ю.І. Якименка. — К. : ІВЦ «Видавництво "Політехніка"», 2004. — 72 с.
 4. Положення про магістратуру НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. В.П. Головенкін; за заг. ред. Ю.І. Якименка — К. : ВПК "Політехніка", 2007. — 36 с.
 5. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95 [Текст]. — К. : Держстандарт України, 1998.
 6. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій [Текст] // Бюлетень ВАК України. — 2007. — № 6. — С. 9-17.
 7. Рекомендації щодо змісту і структури магістерських дисертацій / уклад. В.П. Головенкін ; за заг. ред. Ю.І. Якименка — К. : ВПК «Політехніка», 2010. — 28 с.
 8. Пономаренко, Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради [Текст] / Л.А. Пономаренко. — К. : Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України» ; Видавництво «Толока», 2001. — 80 с. — ISBN 966-7396-08-8.
 9. Ашеров, А.Т. Подготовка, экспертиза и защита диссертаций [Текст] : учебное пособие для магистров, аспирантов и соискателей всех специальностей / А.Т. Ашеров. — Харьков : УИПА, 2002. — 135 с. — ISBN 966-8004-08-6.
 10. UDC Summary [Електронний ресурс] // UDC Consortium. — Режим доступу : http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php. — Дата доступу : травень 2011. — Назва з екрана.
 11. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1—2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — Чинний з 2007—07—01. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — ІІІ, 47 с. ; 29 см. — (Система стандартів з інформації, бібліографічної і видавничої справи ; Національний стандарт України).

 


ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦIЯ


ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦIЯ

    Метою державної атестації студента є визначення фактичної відповідності його підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією (ДЕК) після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні. ДЕК оцінює рівень науково-теоретичної і практичної підготовки випускників, вирішує питання про здобуття певного освітнього рівня, присвоєння відповідної кваліфікації та видачу документа про вищу освіту.

    Державна атестація проводиться у формі захисту дипломного проекту (роботи).

   Вимоги до змісту дипломних проектів (робіт) визначає випускова кафедра з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ), рекомендацій Методичної ради університету, Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України за відповідним напрямом підготовки.

   До державної атестації допускаються студенти, які успішно виконали всі вимоги навчального плану зі спеціальності відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та не мають академічної заборгованості.

   Виконання дипломних проектів (робіт) є заключним етапом навчання студентів за відповідною програмою підготовки і має на меті систематизування, закріплення й розширення теоретичних знань, вмінь і навичок, визначення спроможності їх практичного застосування у вирішенні професійних завдань, що передбачені для первинних посад відповідно до вимог ОКХ.

   Теми дипломних проектів (робіт) щорічно розробляються та обговорюються на випускових кафедрах, розглядаються Вченою радою факультету і затверджуються деканом.

   Студентам надається право вибирати тему дипломного проекту (роботи) з переліку, визначеного випусковою кафедрою, або пропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки.

   Підготовка дипломних проектів (робіт) проводиться студентами в навчальному закладі або на підприємствах та в організаціях, що зацікавлені в цій роботі. За місцем виконання дипломного проекту (роботи), студенту надається робоче місце, а також обладнання, необхідне для виконання проекту (роботи), проведення експерименту та ін.

   До захисту дипломних проектів (робіт) допускаються студенти, які виконали роботу, одержали на неї позитивний відзив керівника (наукового керівника), рецензію та візу завідувача кафедри про допуск до захисту.

   У разі, якщо керівник (науковий керівник) або завідувач кафедри не вважають за можливе допустити студента до захисту, це питання розглядається на засіданні кафедри за участю керівника.

   Списки студентів, допущених до державної атестації, затверджуються деканом і подаються в ДЕК.

   Робота державних комісій проводиться в терміни, передбачені графіком навчального процесу. Розклад засідань державної комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується першим проректором на підставі подання декана і доводиться до загального відома не пізніше, ніж за місяць до початку захисту дипломних проектів (робіт).

 

   Крім дипломних проектів (робіт), які плануються до захисту на даному засіданні ДЕК, до державної комісії деканатом подаються такі документи:

 • зведена відомість про виконання студентами навчального плану і отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, а також переддипломної практики. За наявності декількох семестрових екзаменаційних оцінок з однієї дисципліни до зведеної відомості заноситься підсумкова (середня зважена відносно розподілу по семестрах навчальних годин дисципліни) оцінка з округленням її до найближчого цілого значення;
 • завірена залікова книжка студента;
 • рецензія на дипломний проект (роботу);
 • інші матеріали, що свідчать про наукову і практичну цінність роботи – друковані статті за темою проекту (роботи), патентні документи, документи, які вказують на практичне застосування проекту (роботи), макети, зразки матеріалів, виробів тощо.

   Захист атестаційних робіт може проводитися як в університеті, так і на підприємствах, у закладах та організаціях, для яких тематика проектів (робіт), що захищаються, має науково-теоретичний або практичний інтерес.

   Результати захисту дипломного проекту (роботи) визначаються оцінками „відмінно”, „добре”, „задовільно”, “незадовільно”. Рішення державної комісії про оцінювання рівня підготовки студентів, а також про присвоєння студентам-випускникам кваліфікації та видачу їм державних документів про вищу освіту приймається державною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.

   Студенту, який успішно захистив дипломний проект (роботу), рішенням державної комісії присвоюється відповідна кваліфікація і видається державний документ про освіту.

   Документ про вищу освіту з відзнакою видається студенту, який отримав підсумкові оцінки “відмінно” не менше як з 75 % усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом за весь термін навчання (бакалавр, бакалавр–спеціаліст), а з інших навчальних дисциплін та курсових проектів (робіт) і практик – оцінки “добре”, а також захистив дипломний проект (роботу) з оцінкою “відмінно”.

   Результати захисту дипломних проектів (робіт) оголошуються в день його проведення після оформлення протоколу засідання державної комісії.

   Студент, який не захистив дипломний проект (роботу) або не з'явився на захист поважних причин, відраховується з вищого навчального закладу як такий, що виконав навчальний план, але не пройшов державної атестації.

   Студентам, які не захищали дипломний проект (роботу) з поважної, документально підтвердженої причини, ректором може бути перенесений термін захисту дипломного проекту (роботи) до наступної державної атестації, але не більше, ніж на один календарний рік.

   Якщо студент не захистив дипломний проект (роботу), державна комісія встановлює, чи може він повторно захищати той самий дипломний проект (роботу) або він зобов'язаний підготувати новий. Повторний захист дозволяється тільки під час наступної державної атестації протягом трьох років після закінчення вищого закладу освіти.

 
 
Зараз на сайті користувачів: 18, зареєстрованих: 0, гостей: 18. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського