Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Навчання
Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського
    Витяг з Правил внутрішнього розпорядку Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"...
Детальніше...  

Виконання та захист випускних кваліфікаційних робіт
    Виконання випускних кваліфікаційних робіт є заключним етапом навчання студентів за відповідною програмою підготовки...
Детальніше...  

Практика
    Практика студентів ФПМ (виробнича та переддипломна) проводиться у відповідності до навчальних планів спеціальностей...
Детальніше...  

Магістратура
    До магістратури на ФПМ за денною формою навчання приймаються студенти, які мають диплом бакалавра за відповідним напрямом підготовки та високий середній бал успішності за 1-4 курс...
Детальніше...  

Правила складання сесії
    Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з кожної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу...
Детальніше...  

Стипендія
    Щосеместру студентам зарахованим на держбюджетні місця, які добре навчаються, нараховується стипендія...
Детальніше...  

Військова підготовка
    Під час навчання в університеті студенти мають можливість паралельно отримати військову спеціальність і стати офіцером запасу...
Детальніше...  

Гуртожиток
    Іногородні студенти, які навчаються на факультеті прикладної математики, проживають у гуртожитку № 14, Ковальський провулок, 5...
Детальніше...  

Медичний моніторинг
    Медичну допомогу студентам ФПМ надає студентська поліклініка КПІ ім. Ігоря Сікорського. Основними завданнями студентської поліклініки є...
Детальніше...  

Бібліотека
    Науково - технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського є однією з найкращих бібліотек країни...
Детальніше...  

Безпека
    В екстрених випадках слід звертатися до органів захисту правопорядку, які працюють на території КПІ ім. Ігоря Сікорського...
Детальніше...  

 
ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТ
ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

           Вимоги до обсягу БДР:

 • текстова частина – 50-70 стор.
 • графічна частина – не менше 4 плакатів

 

           Текстова частина БДР оформлюється з дотриманням таких загальних правил:

 • мова – українська
 • формат аркушів – А4
 • шрифт – Times New Roman 14 пунктів
 • міжрядковий інтервал – 1,5 лінії
 • параметри сторінки: ліве поле – 3 см, решта полів – 2 см
 • нумерація сторінок (крім титульної сторінки) – у правому нижньому куті

            Документація БДР включає такі елементи (наведені у порядку їх розташування у готовій зброшурованій роботі):

 1. Титульна сторінка (див. приклад)
 2. Завдання на виконання випускної дипломної роботи (див. приклад)
 3. Анотація – українською та англійською мовами (див. приклад)
 4. Зміст (див. приклад)
 5. Список термінів, скорочень та позначень (див. приклад)
 6. Вступ (див. приклад)
 7. Основна частина (див. приклад)
 8. Висновки (див. приклад)
 9. Список використаних літературних джерел (див. приклад)
 10. Додатки (див. приклад)

 

           Приклад заповнення заяви про вибір теми БДР знаходиться за цим посиланням.

           Номер та дата наказу будуть відомі на початку травня 2024 р.

            Рекомендована література:

 1. Дипломне проєктування за напрямами підготовки ”Прикладна математика”, „Комп’ютерна інженерія”, „Програмна інженерія” [Текст] : навч.-метод. посіб. / Є.С. Сулема : за заг. ред. І.А. Дички — К. : НТУУ «КПІ», 2011. — 224 с. – Бібліогр. : с. 77 — 400 пр.
 2. Положення про організацію дипломного проєктування та державну атестацію студентів НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. В.Ю. Угольніков ; за заг. ред. Ю.І. Якименка. — К. : ВПК "Політехніка", 2006. — 84 с.
 3. Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. Г.Б. Варламов, В.П. Головенкін, В.І. Тимофєєв, В.І. Шеховцов ; за заг. ред. Ю.І. Якименка. — К. : ІВЦ «Видавництво "Політехніка"», 2004. — 72 с.
 4. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95 [Текст]. — К. : Держстандарт України, 1998.
 5. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1—2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — Чинний з 2007—07—01. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — ІІІ, 47 с. ; 29 см. — (Система стандартів з інформації, бібліографічної і видавничої справи ; Національний стандарт України).

 


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
БАКАЛАВРСЬКОГО ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ
(програмна розробка)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
БАКАЛАВРСЬКОГО ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ
(програмна розробка)

           Вимоги до обсягу БДП:

 • текстова частина – 50-70 стор.
 • графічна частина – не менше 2 креслень та 2 плакатів

 

           Текстова частина БДП оформлюється з дотриманням таких загальних правил:

 • мова – українська
 • формат аркушів – А4
 • шрифт – Times New Roman 14 пунктів
 • міжрядковий інтервал – 1,5 лінії
 • параметри сторінки: ліве поле – 3 см, решта полів – 2 см
 • нумерація сторінок (крім титульної сторінки) – у правому нижньому куті

            Документація БДП включає такі елементи (наведені у порядку їх розташування у готовій зброшурованій роботі):

 1. Титульна сторінка (див. приклад)
 2. Завдання на дипломне проєктування (див. приклад)
 3. Анотація – українською та англійською мовами (див. приклад)
 4. Відомість проєкту (див. приклад)
 5. Технічне завдання (див. приклад)
 6. Пояснювальна записка (див. приклад)
 7. Програма та методика тестування (див. приклад)
 8. Керівництво користувача (див. приклад)
 9. Керівництво системного програміста – якщо передбачено ТЗ
 10. Керівництво програміста – якщо передбачено ТЗ
 11. Опис мови – якщо передбачено ТЗ
 12. Список використаних літературних джерел
 13. Додатки (див. приклад)

 

           Приклад заповнення заяви про вибір теми БДП знаходиться за цим посиланням.

           Номер та дата наказу будуть відомі на початку травня 2024 р.

            Рекомендована література:

 1. Дипломне проєктування за напрямами підготовки ”Прикладна математика”, „Комп’ютерна інженерія”, „Програмна інженерія” [Текст] : навч.-метод. посіб. / Є.С. Сулема : за заг. ред. І.А. Дички — К. : НТУУ «КПІ», 2011. — 224 с. – Бібліогр. : с. 77 — 400 пр.
 2. Положення про організацію дипломного проєктування та державну атестацію студентів НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. В.Ю. Угольніков ; за заг. ред. Ю.І. Якименка. — К. : ВПК "Політехніка", 2006. — 84 с.
 3. Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. Г.Б. Варламов, В.П. Головенкін, В.І. Тимофєєв, В.І. Шеховцов ; за заг. ред. Ю.І. Якименка. — К. : ІВЦ «Видавництво "Політехніка"», 2004. — 72 с.
 4. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95 [Текст]. — К. : Держстандарт України, 1998.
 5. Межгосударственные стандарты. Единая система программной документации [Текст]. — М. : ИПК Издательство стандартов, 2001.
 6. Единая система программной документации / Л. В. Афанасенко — М. : ИПК Издательство стандартов, 2001. — 164 с.
 7. Леоненков, А.В. Самоучитель UML [Текст] / А.В. Леоненков. — СПб. : БХВ, 2007. — (2-е изд.). — 576 с. — ISBN 978-5-94157-878-8.
 8. Рамбо, Дж.. UML 2.0. Объектно-ориентированное моделирование и разработка [Текст] / Дж. Рамбо, М. Блаха. — СПб. : Питер, 2007. — (2-е изд.). — 544 с. : ил. — ISBN 5-469-00814-2.
 9. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1—2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — Чинний з 2007—07—01. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — ІІІ, 47 с. ; 29 см. — (Система стандартів з інформації, бібліографічної і видавничої справи ; Національний стандарт України).

 


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
БАКАЛАВРСЬКОГО ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ
(програмно-апаратна або апаратна розробка)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
БАКАЛАВРСЬКОГО ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ
(програмно-апаратна або апаратна розробка)

           Вимоги до обсягу БДП:

 • текстова частина – 50-70 стор.
 • графічна частина – не менше 4 креслень

 

           Текстова частина БДП оформлюється з дотриманням таких загальних правил:

 • мова – українська
 • формат аркушів – А4
 • шрифт – Times New Roman 14 пунктів
 • міжрядковий інтервал – 1,5 лінії

 

           Всі аркуші пояснювальної записки дипломного проєкту мають містити основний напис (так звану «рамку» або «штамп») – бланки знаходяться за цим посиланням.

           Документація БДП включає такі елементи (наведені у порядку їх слідування у готовій зброшурованій роботі):

 1. Титульна сторінка (див. приклад)
 2. Завдання на дипломне проєктування (див. приклад)
 3. Анотація – українською та англійською мовами (див. приклад)
 4. Опис альбому (див. приклад)
 5. Технічне завдання (див. приклад)
 6. Відомість технічного проєкту (див. приклад)
 7. Пояснювальна записка з додатками (див. приклад)

 

           Приклад креслення знаходиться за цим посиланням.

           Приклад заповнення заяви про вибір теми БДП знаходиться за цим посиланням.

           Номер та дата наказу будуть відомі на початку травня 2024 р.

            Рекомендована література:

 1. Дипломне проєктування за напрямами підготовки ”Прикладна математика”, „Комп’ютерна інженерія”, „Програмна інженерія” [Текст] : навч.-метод. посіб. / Є.С. Сулема : за заг. ред. І.А. Дички — К. : НТУУ «КПІ», 2011. — 224 с. – Бібліогр. : с. 77 — 400 пр.
 2. Положення про організацію дипломного проєктування та державну атестацію студентів НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. В.Ю. Угольніков ; за заг. ред. Ю.І. Якименка. — К. : ВПК "Політехніка", 2006. — 84 с.
 3. Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. Г.Б. Варламов, В.П. Головенкін, В.І. Тимофєєв, В.І. Шеховцов ; за заг. ред. Ю.І. Якименка. — К. : ІВЦ «Видавництво "Політехніка"», 2004. — 72 с.
 4. Межгосударственные стандарты. Единая система конструкторской документации [Текст]. — М. : Стандартинформ, 2009.
 5. Борушек, С.С. Единая система конструкторской документации [Текст] / С.С. Борушек, А.А. Волков, М.М. Ефимова [и др.]. — М. : изд-во стандартов, 1989. — 352 с.
 6. Усатенко, С.Т. Выполнение электрических схем по ЕСКД [Текст] / С.Т. Усатенко, Т.К. Каченюк, М.В. Терехова. — М. : изд-во стандар-тов, 1989. — 325 с.
 7. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1—2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — Чинний з 2007—07—01. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — ІІІ, 47 с. ; 29 см. — (Система стандартів з інформації, бібліографічної і видавничої справи ; Національний стандарт України).

 


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
МАГIСТРЕСЬКОЇ ДИСЕРТАЦIЇ
(освітньо-професійна програма)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
МАГIСТРЕСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ
(освітньо-професійна програма)

           Вимоги до обсягу МД:

 • текстова частина – 80-100 стор.
 • графічна частина – плакати за необхідності

 

           Текстова частина МД оформлюється з дотриманням таких загальних правил:

 • мова – українська
 • формат аркушів – А4
 • шрифт – Times New Roman 14 пунктів
 • міжрядковий інтервал – 1,5 лінії
 • параметри сторінки: ліве поле – 3 см, решта полів – 2 см
 • нумерація сторінок (крім титульного аркуша) – у правому нижньому куті

 

           Документація МД включає такі елементи (наведені у порядку їх розташування у готовій зброшурованій роботі):

 1. Титульна сторінка (див. приклад)
 2. Завдання на виконання випускної дипломної роботи (див. приклад)
 3. Реферат – українською та англійською мовами  (див. приклад)
 4. Зміст
 5. Список термінів, скорочень та позначень
 6. Вступ
 7. Основна частина
 8. Висновки
 9. Список використаних літературних джерел
 10. Додатки

 

            Бланки індивідуального плану магістерської підготовки:

 

            Зразок заповнення індивідуального плану магістерської підготовки знаходиться за цим посиланням.

            Номер та дата наказу будуть відомі у листопаді 2024 р.

            Рекомендована література:

 1. Дипломне проєктування за напрямами підготовки ”Прикладна математика”, „Комп’ютерна інженерія”, „Програмна інженерія” [Текст] : навч.-метод. посіб. / Є.С. Сулема : за заг. ред. І.А. Дички — К. : НТУУ «КПІ», 2011. — 224 с. – Бібліогр. : с. 77 — 400 пр.
 2. Положення про організацію дипломного проєктування та державну атестацію студентів НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. В.Ю. Угольніков ; за заг. ред. Ю.І. Якименка. — К. : ВПК "Політехніка", 2006. — 84 с.
 3. Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. Г.Б. Варламов, В.П. Головенкін, В.І. Тимофєєв, В.І. Шеховцов ; за заг. ред. Ю.І. Якименка. — К. : ІВЦ «Видавництво "Політехніка"», 2004. — 72 с.
 4. Положення про магістратуру НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. В.П. Головенкін; за заг. ред. Ю.І. Якименка — К. : ВПК "Політехніка", 2007. — 36 с.
 5. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95 [Текст]. — К. : Держстандарт України, 1998.
 6. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій [Текст] // Бюлетень ВАК України. — 2007. — № 6. — С. 9-17.
 7. Рекомендації щодо змісту і структури магістерських дисертацій / уклад. В.П. Головенкін ; за заг. ред. Ю.І. Якименка — К. : ВПК «Політехніка», 2010. — 28 с.
 8. Пономаренко, Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради [Текст] / Л.А. Пономаренко. — К. : Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України» ; Видавництво «Толока», 2001. — 80 с. — ISBN 966-7396-08-8.
 9. Ашеров, А.Т. Подготовка, экспертиза и защита диссертаций [Текст] : учебное пособие для магистров, аспирантов и соискателей всех специальностей / А.Т. Ашеров. — Харьков : УИПА, 2002. — 135 с. — ISBN 966-8004-08-6.
 10. UDC Summary [Електронний ресурс] // UDC Consortium. — Режим доступу : http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php. — Дата доступу : травень 2011. — Назва з екрана.
 11. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1—2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — Чинний з 2007—07—01. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — ІІІ, 47 с. ; 29 см. — (Система стандартів з інформації, бібліографічної і видавничої справи ; Національний стандарт України).

 


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
МАГIСТРЕСЬКОЇ ДИСЕРТАЦIЇ
(освітньо-наукова програма)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
МАГIСТРЕСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ
(освітньо-наукова програма)

           Вимоги до обсягу МД:

 • текстова частина – 80-100 стор.
 • графічна частина – плакати за необхідності

 

           Текстова частина МД оформлюється з дотриманням таких загальних правил:

 • мова – українська
 • формат аркушів – А4
 • шрифт – Times New Roman 14 пунктів
 • міжрядковий інтервал – 1,5 лінії
 • параметри сторінки: ліве поле – 3 см, решта полів – 2 см
 • нумерація сторінок (крім титульного аркуша) – у правому нижньому куті

 

           Документація МД включає такі елементи (наведені у порядку їх розташування у готовій зброшурованій роботі):

 1. Титульна сторінка (див. приклад)
 2. Завдання на виконання випускної дипломної роботи (див. приклад)
 3. Реферат – українською та англійською мовами  (див. приклад)
 4. Зміст
 5. Список термінів, скорочень та позначень
 6. Вступ
 7. Основна частина
 8. Висновки
 9. Список використаних літературних джерел
 10. Додатки

 

            Бланки індивідуального плану магістерської підготовки:

 

            Зразок заповнення індивідуального плану магістерської підготовки знаходиться за цим посиланням.

            Номер та дата наказу будуть відомі на початку квітня 2024 р.

            Рекомендована література:

 1. Дипломне проєктування за напрямами підготовки ”Прикладна математика”, „Комп’ютерна інженерія”, „Програмна інженерія” [Текст] : навч.-метод. посіб. / Є.С. Сулема : за заг. ред. І.А. Дички — К. : НТУУ «КПІ», 2011. — 224 с. – Бібліогр. : с. 77 — 400 пр.
 2. Положення про організацію дипломного проєктування та державну атестацію студентів НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. В.Ю. Угольніков ; за заг. ред. Ю.І. Якименка. — К. : ВПК "Політехніка", 2006. — 84 с.
 3. Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. Г.Б. Варламов, В.П. Головенкін, В.І. Тимофєєв, В.І. Шеховцов ; за заг. ред. Ю.І. Якименка. — К. : ІВЦ «Видавництво "Політехніка"», 2004. — 72 с.
 4. Положення про магістратуру НТУУ “КПІ” [Текст] / уклад. В.П. Головенкін; за заг. ред. Ю.І. Якименка — К. : ВПК "Політехніка", 2007. — 36 с.
 5. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95 [Текст]. — К. : Держстандарт України, 1998.
 6. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій [Текст] // Бюлетень ВАК України. — 2007. — № 6. — С. 9-17.
 7. Рекомендації щодо змісту і структури магістерських дисертацій / уклад. В.П. Головенкін ; за заг. ред. Ю.І. Якименка — К. : ВПК «Політехніка», 2010. — 28 с.
 8. Пономаренко, Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради [Текст] / Л.А. Пономаренко. — К. : Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України» ; Видавництво «Толока», 2001. — 80 с. — ISBN 966-7396-08-8.
 9. Ашеров, А.Т. Подготовка, экспертиза и защита диссертаций [Текст] : учебное пособие для магистров, аспирантов и соискателей всех специальностей / А.Т. Ашеров. — Харьков : УИПА, 2002. — 135 с. — ISBN 966-8004-08-6.
 10. UDC Summary [Електронний ресурс] // UDC Consortium. — Режим доступу : http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php. — Дата доступу : травень 2011. — Назва з екрана.
 11. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1—2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — Чинний з 2007—07—01. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — ІІІ, 47 с. ; 29 см. — (Система стандартів з інформації, бібліографічної і видавничої справи ; Національний стандарт України).

 

 
 
Зараз на сайті користувачів: 31, зареєстрованих: 0, гостей: 31. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського